Recent Changes

Monday, March 7

 1. page Algemeen ICTbeleidsplan wwwesterveld edited 1 1 Inleiding test Waarom een bestuurlijk ICT-plan? De opkomst van computers en internet…

  1
  1 Inleiding test
  Waarom een bestuurlijk ICT-plan?
  De opkomst van computers en internet hebben onze wereld ingrijpend veranderd. Met één muisklik is allerlei informatie binnen handbereik.
  ...
  7971 BS Havelte
  Telefoon: 0521-341772
  E-mail: info@debosrank.nl
  OBS Darp
  Directeur: P. Roosendaal
  ...
  De rol van de leerkracht zal veranderen van lesgeven in stimuleren, vragen stellen, uitdagen, aanwijzingen geven, van onderwijzen naar leren te leren. Daarnaast moeten ze de sociale processen tussen leerlingen goed onderkennen en zo nodig corrigeren.
  Een voorwaarde is echter dat iedere leraar vertrouwd hoort te zijn met de mogelijkheden van ICT.
  ...
  erg belangrijk.
  3.5 Onderwijskundige veranderingen waarbij ICT een rol speelt
  Het onderwijs wordt al jaren geconfronteerd met vele veranderingen. Een van de belangrijkste van de laatste jaren is toch wel het onderwijs dat omgaat met de verschillen tussen de kinderen. Bij deze vorm van onderwijs kan de computer van groot belang zijn. Juist deze verandering is uitermate geschikt om ICT bij te gebruiken.
  ...
  5.5 Toekomstige scholing
  Door doelen te concretiseren zal duidelijk worden waar de behoeftes liggen. Scholing moet daarop worden afgestemd. Een voorbeeld is de cursus over het activboard.
  6 Organisatie
  6.1 Inleiding
  De overheid legt enerzijds de verplichting op aan scholen om ICT te integreren binnen het onderwijs. Anderzijds creëert zij de voorwaarden om scholen in staat te stellen de gewenste veranderingen door te voeren.
  ...
  10.2 Aanleg infrastructuur en systeembeheer
  De aanleg van de infrastructuur in 2002 is een belangrijke basis geweest voor de verdere ontwikkeling van het ict in het onderwijs op onze openbare basisscholen. Daarnaast is het systeembeheer dat in 2002 is ondergebracht bij het Drenthe College een grote steun geweest voor de leerkrachten en met name voor de ict-coördinatoren binnen de scholen die tot dat moment hiermee waren belast. Uniforme infrastructuur en beheerafspraken komen de kwaliteit van het werken met computers in het onderwijs ten goede.
  ...
  Opleidingen personeel
  Vanaf 2001 is de scholing van personeel op bovenschools niveau opgepakt.
  De ICT-ers en een aantal directeuren hebben de cursus European Computer, Driving Licence (ECDL) gevolgd. Het bezit van het Europees Rijbewijs garandeert in hoge mate kennis te hebben ontwikkeld op het ICT- gebied. De overige leerkrachten hebben nagenoeg allen de cursus Digitaal Rijbewijs Onderwijs gevolgd.
  Scholing zal ook in de komende jaren nog steeds aandacht vragen. Wel mag worden verwacht dat instromende jonge leerkrachten al een gedegen kennis van ICT hebben opgedaan tijdens de opleiding. De kosten van scholing worden vanaf 1 augustus 2005 niet meer uit bovenschoolse middelen betaald maar uit de middelen die de school ontvangt voor ict. Een andere mogelijkheid is de scholing ten laste te brengen van het schoolse P & A budget. Een beslissing hierover wordt op schoolniveau genomen.
  ...
  en overleg
  Tot januari 2005 werd regelmatig een overleg georganiseerd waarvoor alle ICT-ers werden uitgenodigd. In deze vergaderingen werden allerlei zaken op het gebied van ICT besproken. Vanaf januari 2005 is gekozen voor een nieuwe opzet waarbij scholen meer de vrijheid krijgen om aan bepaalde netwerken deel te nemen. De bijeenkomsten van de ict-coördinatoren obs- Westerveld beperken zich tot twee à drie keer per jaar.
  De beleidsgroep ICT houdt zich tot nu toe bezig met zaken die voor alle scholen van belang zijn, zoals scholing, systeembeheer Drenthe College, keuze internet provider, nieuwe ontwikkelingen zoals de invoering van activ-boards en actualiseren Algemeen Beleidsplan ICT.
  ...

  mem. 3)
  ...
  de school

  60.000,-- 4)
  (view changes)
 2. page home edited ... ICT Westerveld {Avatar_wwwesterveld.JPG} ... ICTbeleidsplan wwwesterveld enmeer Plan v…
  ...
  ICT Westerveld
  {Avatar_wwwesterveld.JPG}
  ...
  ICTbeleidsplan wwwesterveld enmeer
  Plan van aanpak
  Vragenlijst
  (view changes)

Sunday, April 5

 1. page Algemeen ICTbeleidsplan wwwesterveld edited ... Wij denken met ‘WWWesterveld’ weer een redelijke basis te hebben gelegd voor de komende jaren.…
  ...
  Wij denken met ‘WWWesterveld’ weer een redelijke basis te hebben gelegd voor de komende jaren. Het Gemeentebestuur heeft in ons geïnvesteerd om dit plan te kunnen schrijven.
  Investeren in ICT, blijft investeren in de toekomst!
  Gerben Douna & Klaas Molenkamp,
  Juni 2005
  Loe Andriol, Jacob Slagter en Gerben Douna,
  April 2009

  (view changes)

Wednesday, March 25

 1. page Algemeen ICTbeleidsplan wwwesterveld edited ... Alle 11 openbare scholen zijn bezig ICT vorm te geven binnen de eigen school. Ervaringsgegeven…
  ...
  Alle 11 openbare scholen zijn bezig ICT vorm te geven binnen de eigen school. Ervaringsgegevens van de scholen kunnen als voorbeeld dienen voor andere scholen binnen ons bestuur. Scholen hoeven daardoor niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen en moeten gebruik maken van de ervaringen van andere scholen.
  Dit bestuurlijk ICT–plan bestaat uit een tiental hoofdstukken, die weer onderverdeeld zijn in subhoofdstukken.
  ...
  de periode 2008–2011.2009 – 2011.
  Het ICT–plan wordt na evaluatie bijgesteld in de maand mei. Het plan is zo flexibel opgesteld, dat op nieuwe ontwikkelingen ingespeeld kan worden.
  Dit bestuurlijk ICT-plan wordt eind november ter beoordeling voorgelegd aan alle openbare basisscholen in de gemeente Westerveld.
  Namens het openbaar onderwijs,
  Loe Andriol en Gerben Douna
  November 2008Maart 2009
  2 Zakelijke gegevens
  Hieronder volgt een overzicht van alle personen en instanties die bij dit plan betrokken zijn:
  ...
  7983 KN Wapse
  Telefoon: 0521-551332
  E-mail: info@tendarperschoele.nl
  ‘Burgemeester W.A. Storkschool’
  Directeur: A. Elken
  ...
  7971 BS Havelte
  Telefoon: 0521-341772
  E-mail: info@debosrank.nl
  OBS Darp
  Directeur: P. Roosendaal
  ...
  8351 HR Wapserveen
  Telefoon: 0521-321411
  E-mail: info@obswapserveen.nl
  OBS ‘De Hoekstee’
  Directeur : A. Westerveld
  ...
  E-mail: info@dehoekstee.nl
  OBS ‘De Kievitshoek’
  ...
  B. Huysse
  L. Homanstraat 24
  8384 EE Wilhelminaoord
  ...
  3 ICT in het onderwijs
  3.1 Inleiding
  ...
  te leven.
  Kinderen

  Kinderen
  zullen geconfronteerd
  ...
  wordt toegewerkt.
  Het

  Het
  onderwijs mag
  ...
  de informatiesamenleving.
  3.2 Onderwijskundige dimensie
  ...
  in spelen.
  Dit

  Dit
  'nieuwe' onderwijs
  ...
  en leerkrachten.
  3.3 Werken van de leerlingen
  Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarin informatie - en communicatietechnologie een steeds grotere rol gaat spelen. Zij zullen zelfstandig moeten kunnen werken met deze moderne middelen. Ook willen we de kinderen laten zien dat de computer niet iets is wat op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de gehele maatschappij waarin wij leven.
  ...
  Daarnaast willen we ICT inzetten in de rol van een communicatieve functie. Interactie vinden we wezenlijk voor het leerproces, maar door de computer hoeven leerlingen niet meer persé op hetzelfde moment op dezelfde plaats te zijn als ze met elkaar werken.
  3.4 Onderwijzend personeel
  ...
  te leren.
  Bovendien

  Bovendien
  is het
  ...
  mogelijk maken.
  De

  De
  rol van
  ...
  nodig corrigeren.
  Een

  Een
  voorwaarde is
  ...
  van ICT.
  Investeren in ICT begint bij investeren in leerkrachten. Daarom is scholing en nascholing erg belangrijk.
  3.5 Onderwijskundige veranderingen waarbij ICT een rol speelt
  ...
  te gebruiken.
  Voordelen van ICT in het onderwijs
  · Grote flexibiliteit: de leerling heeft meer vrijheid in de keus van plaats, tijd, tempo en methode van leren
  ...
  · De 'houdbaarheidsdatum' van sommige vormen van kennis verstrijkt steeds sneller: de leerinhoud verandert sneller en door de inzet van ICT kan de leerstof in een grotere variëteit worden aangeboden.
  · De rol van de leerling verandert. Er komt een meer actieve deelname aan het leerproces. Leerlingen worden veel meer gedwongen zelf sturing te geven aan het eigen leerproces.
  ...
  van leerlingen
  We kijken in onze gemeente naar de onderwijskundige veranderingen die invoering van ICT met zich meebrengt. We gaan als scholen mee in deze veranderingen. Het digitale schoolbord is in snel tempo in alle scholen ingevoerd. Het interactief gebruiken van dit medium ten gunste van het 'nieuwe leren'is de uitdaging voor de komende jaren.
  Deze ‘nieuwe’ manier van leren kan ingevuld worden door nieuwe onderwijsmethoden, zoals:
  ...
  · Teleleren (leren op afstand)
  · Werken met webkwesties
  Wiki
  Deze
  Deze voorbeelden van
  ...
  om uitproberen, zoeken,zoeken en ontdekken.
  · Algemeen wordt verwacht dat internet in deze nieuwe vorm van onderwijs een steeds meer centrale rol gaat spelen. Internet is het 'knooppunt' van alles: actualiteiten, bibliotheken, informatie en ervaringen, marktplaatsen (samenkomst van vraag en aanbod), elektronische leeromgevingen, onderwijsprogramma's etc. Belangrijk aandachtspunt is het vinden van een evenwicht tussen wat op school moet plaatsvinden en dat onderdeel van het onderwijsproces dat juist bij uitstek elektronisch aangeboden en ondersteund kan worden.
  · Dit leren betekent namelijk zowel de werkelijkheid naar de school halen als de school naar de (virtuele) werkelijkheid brengen.
  ...
  Kinderen zullen met deze gevaren moeten leren omgaan. Binnen ons onderwijs zullen we daar aandacht aan moeten besteden.
  3.6 Evaluatie bereikte doelen
  ...
  zijn uitgevoerd.
  De evaluatie zal elk jaar gebeuren in de maand mei, tijdens een directieoverleg. Aan de hand van de planning zal worden gekeken in hoeverre de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en bijgesteld moeten worden.
  4 Uitgangspunten en beleidsdoelen
  Wat willen we bereiken met het ICT-onderwijs?
  ICT integratie is de weg naar het verwerven van ICT-competenties. Niet wat kinderen weten of kennen over de computer is belangrijk, wel wat ze ermee kunnen doen: ICT staat in dienst van de onderwijspraktijk.
  _Toc72211642_Toc13816195_Toc13816034_Toc13815830
  1 Ontwikkeling van ICT moet primair ten dienste staan van de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs en de professionalisering van directie, leerkrachten en medewerkers.
  2 ICT moet een geïntegreerd onderdeel van het onderwijs zijn en met behulp van computers willen we kinderen die vaardigheden aanleren, die nodig zijn om goed te kunnen werken met computers en dit medium kunnen gebruiken als bron van informatie en communicatie.
  ...
  13 Streven naar verdere automatisering van administratie en leerlingvolgsysteem
  14 Onderhoud en beheer is uitbesteed aan derden. Tot 1 januari 2011 is dat het Drenthe College
  ...
  gebruik gerealiseerd
  16

  16
  Standaardisatie domeinnamen en e-mailadressen
  17 Standaardisatie van de hardware in verband met beheer op afstand
  ...
  en e-mailprotocol
  19

  19
  Streven naar
  ...
  bestuurlijke) samenwerking.
  _Toc72211644_Toc13816197_Toc13816036_Toc13815832
  Naast

  Naast
  de algemene
  ...
  vastgestelde ICT-beleid.
  Hiervoor

  Hiervoor
  is een
  ...
  gefaseerd invoeringsplan.
  Uitgangspunt van een school ICT-beleidsplan is het bestuurlijk Algemeen Beleidsplan ICT ‘WWWesterveld’.
  _Toc72211645_Toc13816198_Toc13816037_Toc13815833HetHet school ICT-beleidsplan
  ...
  elementen beschreven:
  1.

  1.
  Beschrijving van
  ...
  zaken m.b.t.:
  a.

  a.
  aanwezige hardware
  b.

  b.
  gebruikte software per doelgroep
  c.

  c.
  gebruik digitale
  ...
  informatieverwerking, presentaties
  d.

  d.
  regeling beveiliging
  ...
  systeemtoegang, back-up)
  e.

  e.
  regeling licenties
  f.

  f.
  regeling onderhoud en beheer
  2.

  2.
  Schoolspecifieke ICT-doelen
  ...
  4 jaar
  3.

  3.
  Scholingsplan personeel
  ...
  door wie)
  4.

  4.
  Planning van
  ...
  vier jaar
  5.

  5.
  Protocollen met
  ...
  het computergebruik
  6.

  6.
  Financiële verantwoording
  ...
  gewenste investeringen
  7.

  7.
  Verantwoording van
  ...
  van toepassing.
  Jaarlijks

  Jaarlijks
  wordt het
  ...
  het schooljaarverslag.
  _Toc72211646
  Elke

  Elke
  school in
  ...
  te verdelen:
  1

  1
  Het aanleren
  ...
  over ICT
  2

  2
  Het gebruik
  ...
  met ICT
  3

  3
  Het verwerven
  ...
  door ICT
  De details van het leren met en door moeten op schoolniveau beschreven worden. Uitgangspunten daarbij zijn de leerdoelen zoals hier gegeven.
  5. Opzet van de ondersteuning
  ...
  6 Organisatie
  6.1 Inleiding
  ...
  te voeren.
  In

  In
  dit hoofdstuk
  ...
  moeten begeleiden.
  Aangezien

  Aangezien
  onderwijsprocessen en
  ...
  met de
  ICT-er

  ICT-er
  van de school.
  Voor

  Voor
  deze mensen
  ...
  de systeembegeleider.
  Samen met het bevoegd gezag zal er personeelsbeleid gemaakt moeten worden om ambulante tijd te creëren voor de directie en waar mogelijk ook voor de ICT-er. Per school zullen er verschillende accenten gelegd worden in de taken en verantwoordelijkheden. Globaal zien wij de volgende algemene indeling.
  6.2 Taken en verantwoordelijkheden
  ...
  · Het gebruik van het netwerk als communicatiemiddel zowel binnen als buiten de school
  6.2.3 ICT-er
  ...
  het onderwijs.
  Technische

  Technische
  ontwikkelingen gaan
  ...
  het onderwijs.
  Als de beheerskant is uitbesteed kan de ICT-er de noodzakelijke beheerszaken uitvoeren. De ICT-er heeft ruimte en tijd nodig om plannen te ontwikkelen en ICT te integreren op zijn/haar school. Per school zal dit verschillend ingevuld worden. Vanuit deze gedacht formuleren we voor de ICT-er de volgende taakomschrijving:
  · Initiëren van nieuw beleid
  ...
  · Kennen van de mogelijkheden en beheersen van de vaardigheden om de computer in te zetten voor onderwijs op maat voor de leerlingen.
  6.2.5 Systeembeheer
  ...
  de computers.
  De leerkracht onderwijst, de installateur legt aan en repareert. Om een netwerk te onderhouden (het financiële aspect) is de steun van het bevoegd gezag een vereiste.
  In de ‘Overeenkomst tot onderhoud en beheer t.b.v. Openbare Basisscholen gemeente Westerveld’ staat een en ander beschreven (zie bijlagen). Het contract heeft steeds een looptijd van een jaar en zal tussentijds geëvalueerd worden. Afhankelijk van ervaringen en prijzen zal het contract jaarlijks worden verlengd.
  6.2.6 De kinderen
  ...
  effect hebben.
  Leerlingen leren meer en presteren beter als zij de juiste hulpmiddelen daarvoor hebben. ICT kan deze middelen bieden. Op speelse en gevarieerde manier kunnen kinderen met computers leren omgaan. De afgelopen jaren heeft ons geleerd, dat de computer niet meer is weg te denken uit onze maatschappij. Dat betekent training in ICT-vaardigheden in het onderwijs.
  Naast het oefenen van vaardigheden op eigen niveau vanuit de lessituatie zal het kind de beschikbare media ook gaan gebruiken als gereedschap binnen zijn eigen leerproces. Er wordt dus veel meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid en de creatieve vermogens van de kinderen. ICT biedt nu eenmaal unieke mogelijkheden voor leren in eigen tempo en zelfwerkzaamheid. Ook kan ICT als instrument dienen voor het scheppen en gebruiken van nieuwe leeromgevingen.
  6.3 Draagvlak en communicatie
  ...
  worden opgelegd.
  Temeer

  Temeer
  daar de
  ...
  het onderwijsveld.
  · Scholen zorgen ervoor dat de ouders op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen op ICT-gebied. Deze informatieverschaffing zal gecontinueerd worden
  · De teams worden via de teamvergadering betrokken bij alle ontwikkelingen. Besluiten vallen na akkoord van het team
  ...
  Instanties die voor ons van belang kunnen zijn:
  7.2 Idée Informatica Drenthe (ID)
  ...
  ICT gebied.
  7.3 ICT-ers
  Voor de ICT-ers zijn de volgende zaken van belang (kunnen gezamenlijk uitgevoerd worden):
  ...
  Meegaan met de tijd betekent ook dat de computers mee moeten gaan met de tijd. Goed werkende apparatuur zal het enthousiasme bij de leerkrachten en kinderen vergroten.
  8.2 Huidige situatie
  ...
  laten aanleggen.
  8.3 Gewenste situatie aan het eind van het project
  Uiteindelijk heeft elke groep per vijf kinderen minstens één computer tot haar beschikking. De computers zijn als volgt verdeeld:
  ...
  8.4.2 Extern netwerk
  Nog tijdens dit kalenderjaar zullen alle scholen aangesloten worden op Kennisnet. Via Kennisnet krijgen scholen de beschikking over een beveiligd en centraal beheerd onderwijsnetwerk dat toegang biedt tot Internet. Het Kennisnet brengt onder andere educatieve software en multimedia-toepassingen binnen handbereik van de scholen. Naast scholen kunnen ook bibliotheken, musea en andere culturele instellingen op het Kennisnet worden aangesloten.
  ...
  een netwerk.
  8.5 Inspelen op nieuwe ontwikkelingen
  Naast de plannen zoals beschreven, willen we in de komende jaren proberen in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
  ...
  9 Projectplannen
  Projectplannen
  ...
  jaren bijgesteld.
  9.1 Projectplannen
  Om op termijn de algemene doelen te halen worden de volgende projectplannen ten uitvoer gebracht:
  1 Vaststelling bovenschools ICT-beleid
  Het gaat hierbij om het onderschrijven van de beleidsafspraken en voorstellen door de ICT Beleidsgroep vastgelegd in het Algemeen Beleidsplan ICT ‘WWWesterveld’.
  ...
  mogelijk is.
  3 Verder uitbouwen van de websites van de scholen. We stappen over op een andere vorm van onze websites.
  4 Een gezamenlijke website beheren die als platform dient voor OPO Westerveld.
  ...
  gerealiseerde doelen
  Hieronder een overzicht van de doelen die bereikt zijn:
  1 Er is een ICT-Beleidsgroep
  ...
  van ICT-ers
  3 Elke school heeft een eigen ICT-Beleidsplan
  4 Alle scholen hebben een netwerk, een internetverbinding en e-mailadressen
  ...
  10.1 Inleiding
  In 2001 werd het eerste ict-plan voor de openbare basisscholen vastgesteld. In 2005 is het plan herschreven en opnieuw vastgesteld. De aanleg van de infrastuctuur in de scholen is in 2001 en 2002 gerealiseerd. Een belangrijk deel van de aanlegkosten en externe begeleiding bij de invoering van het plan is destijds uit gemeentelijke middelen betaald. (Afgerond € 210.000,--).
  ...
  noodzakelijk is.
  10.2 Aanleg infrastructuur en systeembeheer
  De aanleg van de infrastructuur in 2002 is een belangrijke basis geweest voor de verdere ontwikkeling van het ict in het onderwijs op onze openbare basisscholen. Daarnaast is het systeembeheer dat in 2002 is ondergebracht bij het Drenthe College een grote steun geweest voor de leerkrachten en met name voor de ict-coördinatoren binnen de scholen die tot dat moment hiermee waren belast. Uniforme infrastructuur en beheerafspraken komen de kwaliteit van het werken met computers in het onderwijs ten goede.
  10.3 Opleidingen personeel
  ...
  niveau opgepakt.
  De

  De
  ICT-ers en
  ...
  Onderwijs gevolgd.
  Scholing

  Scholing
  zal ook
  ...
  schoolniveau genomen.
  10.4 Samenwerking en overleg
  Tot januari 2005 werd regelmatig een overleg georganiseerd waarvoor alle ICT-ers werden uitgenodigd. In deze vergaderingen werden allerlei zaken op het gebied van ICT besproken. Vanaf januari 2005 is gekozen voor een nieuwe opzet waarbij scholen meer de vrijheid krijgen om aan bepaalde netwerken deel te nemen. De bijeenkomsten van de ict-coördinatoren obs- Westerveld beperken zich tot twee à drie keer per jaar.
  ...
  Beleidsplan ICT.
  10.5 ICT-enquête
  ...
  worden meegenomen.
  10.6

  10.6
  Overzicht van
  ...
  de scholen
  De

  De
  jaarlijkse vergoeding
  ...
  voor ICT.
  De vergoeding voor 2008 per school is als volgt:
  1
  ...

  143.155,--
  ...
  voor ICT.
  10.6.1

  10.6.1
  De reserves/voorzieningen
  ...
  januari 2008
  1
  obs Darp
  ...
  · Kosten voor telefoon, elektraverbruik en abonnementen die voortvloeien uit het gebruik
  · Abonnementskosten internet provider
  ...
  internet provider
  10.6.3

  10.6.3
  De jaarlijkse
  ...
  komende jaren
  Er

  Er
  heeft een
  ...
  de ict-kosten
  Bij

  Bij
  deze berekening
  ...
  5 leerlingen.
  Aantal

  Aantal
  leerlingen: 1380 (2002).
  Het werkelijk aantal leerlingen per 1-10-2004 is 1413.
  Apparatuur/aanlegkosten:
  ...
  Aanleg infrastructuur netwerk 11 scholen, afschrijvingslasten

  14.000,--
  Totaal afschrijving/te reserveren

  ...
  2/3)Door het aanbod van KPN zijn de scholen voor een periode van drie jaar voorzien van een gratis breedbandinternetvoorziening. Deze periode zal in de loop van 2007 voor de scholen aflopen. In de vergoeding van het Rijk is voor de internetvoorziening een vast bedrag van € 1500,-- per school en een bedrag van € 10,50 per leerling opgenomen (uitkering 2004). Voor een periode van drie jaar hebben de scholen deze uitkering extra te besteden. Welke kosten na afloop van deze periode in rekening worden gebracht laat zich moeilijk inschatten. Er zijn op dit onderdeel in bovenstaande opzet geen kosten geraamd.
  4) Tot nu toe werden geen kosten van de personele formatie van de school ten laste van de vergoeding voor ICT gebracht. Het is duidelijk dat naast het door het Drenthe College verzorgde ICT- beheer ook op schoolniveau een van de leerkrachten specifiek is belast met een beheer en coördinatietaak. De kosten voor de 11 scholen zijn in bovenstaande opzet geraamd op € 60.000,--.
  ...
  geraamd op

  129.034,--) een
  ...
  op jaarbasis.
  10.6.5

  10.6.5
  Zijn alle
  ...
  opzet meegenomen?
  In bovenstaand overzicht van de raming van de kosten zijn de bedragen opgenomen zoals die door de scholen zijn aangeleverd. Bij financiële middelen punt 3 is een opsomming gegeven van bestedingsdoelen.
  De kosten hiervan kunnen worden aangemerkt als kosten ICT maar zijn niet opgenomen in bovenstaand kostenoverzicht.
  · Scholing personeel. Tot nu toe werden deze kosten betaald uit met name de uitkering bestuurlijke Krachtenbundeling. Op basis van het uitgavenpatroon voor scholing ICT mag worden verwacht dat jaarlijks hiervoor nog een bedrag van € 10.000,-- tot € 15.000,-- nodig is. Te dekken uit o.a. ICT- gelden.
  · Kosten van aanpassing netwerken, extra wandcontactdozen, eventueel aanpassing groepenkasten. Hiervoor zijn geen bedragen geraamd.
  ...
  te geven.
  10.7 Conclusies:
  ...
  € 204.505,--.1)
  2.

  2.
  Uitgaande van
  ...
  € 22.858,--.
  3.

  3.
  Dit structurele
  ...
  kosten opzet.
  4.

  4.
  Wanneer de
  ...
  € 72.858,--.
  5.

  5.
  (Zoals reeds
  ...
  zijn meegenomen).
  1)

  1)
  Toelichting:
  De

  De
  reserves/voorzieningen ICT
  ...
  Bestuurlijke Krachtenbundeling.
  Verder zijn de kosten van aanleg van de infrastructuur incl. externe begeleiding € 210.000,--uit gemeentelijke middelen betaald.
  ...
  2002/2003 aangeschaft.
  Door

  Door
  de snelle
  ...
  5 jaar.
  Samenvattend:
  1.

  Samenvattend:
  1.
  De structurele
  ...
  € 50.000,--.
  2.

  2.
  Een verdeling
  ...
  2004 (teldatum).
  3.

  3.
  Per 1
  ...
  moet blijven.
  11 Slotwoord
  We bevinden ons nog midden in de overgangsfase van ‘ICT leren te gebruiken’ naar ‘ICT gebruiken om te leren’. De snelheid en de manier waarop ICT in het onderwijs en in het beleid wordt geïntegreerd is daarbij afhankelijk van de volgende factoren:
  Hoe ICT precies zal integreren hangt af van de vormgeving van het onderwijs. In hoeverre zijn scholen in staat daadwerkelijk vernieuwingen te realiseren? Hoe ontwikkelen zich nieuwe vormen van leren?
  Scholen realiseren zich hoe belangrijk het is dat leerlingen met belangstelling en aanleg voor techniek daarin ook worden gestimuleerd. Ze kunnen zich daarin verder verdiepen en daardoor meer leren over toepassingen van ICT en multimedia.
  ...
  investeringen beperkt.
  De manier waarop mensen het beste of het liefste willen leren. Onderwijs zonder ICT sluit niet aan bij de leefwereld van de leerlingen en de leerkrachten en verliest zo zijn geloofwaardigheid.
  ...
  mede bepalen.
  Het

  Het
  voor u
  ...
  gemeente Westerveld.
  Alle

  Alle
  scholen hebben
  ...
  gebruik gemaakt.
  Wij

  Wij
  denken met
  ...
  kunnen schrijven.
  Investeren in ICT, blijft investeren in de toekomst!
  Gerben Douna & Klaas Molenkamp,
  (view changes)

Saturday, November 29

 1. page Algemeen ICTbeleidsplan wwwesterveld edited ... De evaluatie zal elk jaar gebeuren in de maand mei, tijdens een directieoverleg. Aan de hand v…
  ...
  De evaluatie zal elk jaar gebeuren in de maand mei, tijdens een directieoverleg. Aan de hand van de planning zal worden gekeken in hoeverre de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en bijgesteld moeten worden.
  4 Uitgangspunten en beleidsdoelen
  ...
  het ICT-onderwijs?
  ICT

  ICT
  integratie is
  ...
  de onderwijspraktijk.
  _Toc72211642_Toc13816195_Toc13816034_Toc13815830
  ...
  en medewerkers.
  2 ICT moet een geïntegreerd onderdeel van het onderwijs zijn en met behulp van computers willen we kinderen die vaardigheden aanleren, die nodig zijn om goed te kunnen werken met computers en dit medium kunnen gebruiken als bron van informatie en communicatie.
  ...
  laten werken.
  4

  4
  Door de
  ...
  individueel niveau.
  5

  5
  Het brengt
  ...
  zich mee.
  6

  6
  De communicatie
  ...
  deels bovenschools.
  7 De netwerkinfrastructuur (inrichting LAN, server, werkplek) moet op elke school gelijk zijn, Beheer en onderhoud wordt uitbesteed aan het Drenthe College. De scholen / ICT-ers kunnen zich dan concentreren op de onderwijskundige (functionaliteit) en organisatorische aspecten.
  8 De aanschaf en het beheer van alle hardware en software moet zo efficiënt mogelijk en tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit verhouding plaatsvinden. Er is samenwerking mogelijk met het Drenthe College
  ...
  4.2 Algemene beleidsdoelen
  Aan de hand van bovenstaande uitgangspunten worden algemene doelen op bestuurlijk niveau als volgt geformuleerd:
  ...
  ict regelt.
  2 Voorstellen van de ICT-Beleidsgroep zijn, na goedkeuring door het bestuur, bindend.
  3 Er is een regeling getroffen voor de verdeling van de beschikbare financiële middelen
  ...
  9 Alle leerkrachten werken aan een invoeringstraject van I.C.T. in eigen praktijk, d.w.z. gebruik van digitale middelen in het dagelijkse onderwijsaanbod
  10 Licenties voor wat betreft educatieve software worden legaal geregeld op schoolniveau. Afname van software/licenties geschiedt bij aangewezen leveranciers en/of via APS.
  ...
  centraal genomen.
  12

  12
  Alle scholen
  ...
  wordt genomen.
  13

  13
  Streven naar
  ...
  en leerlingvolgsysteem
  14 Onderhoud en beheer is uitbesteed aan derden. Tot 1 januari 2011 is dat het Drenthe College
  15 Er is een verhouding van minimaal 1 computer per 5 leerlingen voor onderwijskundig gebruik gerealiseerd
  ...
  19 Streven naar (verdergaande bestuurlijke) samenwerking.
  _Toc72211644_Toc13816197_Toc13816036_Toc13815832
  ...
  vastgestelde ICT-beleid.
  Hiervoor is een ICT-beleidsplan op schoolniveau ontwikkeld. Hier in worden alle ideeën van de invoering van ICT uitgewerkt in een gefaseerd invoeringsplan.
  Uitgangspunt van een school ICT-beleidsplan is het bestuurlijk Algemeen Beleidsplan ICT ‘WWWesterveld’.
  ...
  school ICT-beleidsplan
  In het school ICT-beleidsplan worden minimaal de volgende elementen beschreven:
  1. Beschrijving van de stand van zaken m.b.t.:
  ...
  aanwezige hardware
  b. gebruikte software per doelgroep
  c. gebruik digitale middelen in de school bij administratie en leerlingvolgsysteem, tekstverwerking, communicatie, lesondersteuning, informatieverwerking, presentaties
  ...
  e. regeling licenties
  f. regeling onderhoud en beheer
  ...
  4 jaar
  3. Scholingsplan personeel en directie (wat, hoe, wie en door wie)
  4. Planning van activiteiten (wat, hoe en wanneer) en evaluatiemomenten voor de komende vier jaar
  ...
  7 Samenwerking, bovenschoolse ontwikkelingen
  7.1 ICT is niet iets dat je alleen als school moet starten en uitvoeren. Samenwerking met instanties buiten de school zal de voortgang van implementatie van ICT in het onderwijs bevorderen.
  ...
  is waardevol.
  Instanties

  Instanties
  die voor
  ...
  kunnen zijn:
  7.2 Idée Informatica Drenthe (ID)
  Deze organisatie geeft mogelijkheden tot het volgen van cursussen op ICT gebied.
  ...
  · Uitwisseling van ideeën over toepassingsmogelijkheden van ICT
  · Samenwerking op leerkracht/leerling-niveau
  ...
  gezet worden.
  8 Materiële infrastructuur
  8.1 Inleiding
  ...
  · Digitaal netwerk.
  9 Projectplannen
  9.1 Inleiding Projectplannen
  Dit ICT-plan is gemaakt voor 4 jaar. We geven hierin aan welke doelstellingen we willen realiseren en welke instanties of personen daarbij betrokken zijn. Een planning moet niet een star instrument zijn. Na de jaarlijkse evaluatie wordt het plan voor de komende jaren bijgesteld.
  9.1 Projectplannen
  Om op termijn de algemene doelen te halen worden de volgende projectplannen ten uitvoer gebracht:
  1 Vaststelling bovenschools ICT-beleid
  Het gaat hierbij om het onderschrijven van de beleidsafspraken en voorstellen door de ICT Beleidsgroep vastgelegd in het Algemeen Beleidsplan ICT ‘WWWesterveld’.
  2 Centraal geregeld onderhoud en beheer van de computers op de scholen tot 1 januari 2011. Het beheer wordt zo geregeld dat beheer op afstand mogelijk is.
  3 Verder uitbouwen van de websites van de scholen. We stappen over op een andere vorm van onze websites.
  4 Een gezamenlijke website beheren die als platform dient voor OPO Westerveld.
  9.2 Overzicht van gerealiseerde doelen
  Hieronder een overzicht van de doelen die bereikt zijn:
  1 Er is een ICT-Beleidsgroep
  2 Er is een netwerk van ICT-ers
  3 Elke school heeft een eigen ICT-Beleidsplan
  4 Alle scholen hebben een netwerk, een internetverbinding en e-mailadressen
  5 Er is een scholingstraject voor alle leerkrachten en directieleden afgerond in samenwerking met ID-Drenthe
  6 Elke school heeft een eigen website. Bovendien zijn de scholen gezamenlijk te vinden op de site www.obswesterveld.nl
  7 Er wordt gewerkt met minstens 1 computer voor 5 leerlingen

  10 Financiën (Jacob zal dit bekijken)
  10.1 Inleiding
  (view changes)
  8:03 am
 2. page Algemeen ICTbeleidsplan wwwesterveld edited ... ICT speelt een grote rol in het leven en is bovendien onderhevig aan snelle veranderingen. Daa…
  ...
  ICT speelt een grote rol in het leven en is bovendien onderhevig aan snelle veranderingen. Daarom is het van belang om dit plan elk jaar te evalueren en zonodig bij te stellen. Via de planning (zie hoofdstuk 9) is na te gaan of alle voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd.
  De evaluatie zal elk jaar gebeuren in de maand mei, tijdens een directieoverleg. Aan de hand van de planning zal worden gekeken in hoeverre de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en bijgesteld moeten worden.
  4 Doelen
  4.1 Inleiding
  Uitgangspunten en beleidsdoelen
  Wat willen
  ...
  het ICT-onderwijs? De doelen die wij voor ogen hebben zijn gerelateerd aan
  ICT integratie is
  de kerndoelen vanweg naar het primair onderwijs. Binnen het primair onderwijs worden leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende kerndoelen onderscheiden.
  Voor de leergebiedspecifieke kerndoelen moeten ook de doelen
  verwerven van het ICT-onderwijs overeenkomen met doelen voor een bepaald leergebied.
  De doelen die betrekking hebben op alle leergebieden zijn leergebiedoverstijgende kerndoelen. De ICT-doelen die daar onder vallen zijn:
  Nieuwe media
  De leerlingen maken verantwoord en doelbewust gebruik van communicatiemiddelen waaronder nieuwe media (eindtermen kerndoelen):
  · Ze kunnen een tekst maken en bewerken met een tekstverwerkingsprogramma op
  ICT-competenties. Niet wat kinderen weten of kennen over de computer.
  · Ze weten globaal welke mogelijkheden (digitale) informatiemedia hebben.
  · Ze
  computer is belangrijk, wel wat ze ermee kunnen met behulpdoen: ICT staat in dienst van een computer digitale leermiddelen gebruiken.
  4.2 Uitgangspunten en doelen
  4.2.1 Uitgangspunten
  de onderwijspraktijk.
  _Toc72211642_Toc13816195_Toc13816034_Toc13815830

  1 Ontwikkeling
  ...
  en medewerkers.
  2 ICT moet een geïntegreerd onderdeel van het onderwijs zijn en met behulp van computers willen we kinderen die vaardigheden aanleren, die nodig zijn om goed te kunnen werken met computers en dit medium kunnen gebruiken als bron van informatie en communicatie.
  3 Voldoen aan de kerndoelen basisonderwijs aangaande het gebruik van nieuwe media.
  4
  ICT kanlevert een belangrijke bijdrage leveren aan het
  ...
  laten werken.
  5

  4
  Door de
  ...
  individueel niveau.
  6

  5
  Het brengt
  ...
  zich mee.
  7

  6
  De communicatie
  ...
  deels bovenschools.
  8

  7
  De netwerkinfrastructuur
  ...
  organisatorische aspecten.
  9

  8
  De aanschaf
  ...
  Drenthe College
  10

  9
  Alle hardware-
  ...
  en afschrijvingsmethodiek.
  11

  10
  Uitwisselen van
  ...
  het ICT-overleg.
  12

  11
  De mogelijkheden
  ...
  op ICT-gebied.
  13

  12
  Er moet
  ...
  keuze van software.
  4.2.2
  software en webbased applicaties.
  4.2
  Algemene doelenbeleidsdoelen
  Aan de hand van bovenstaande uitgangspunten worden algemene doelen op bestuurlijk niveau als volgt geformuleerd:
  ...
  een bovenschoolse ICT-Beleidsgroep. InICT-Beleidsgroep die de nieuwe managementstructuur met een algemeen directeur moet een heroverweging plaatsvinden over de positie van de ICT-Beleidsgroep
  2 Adviezen
  bovenschoolse zaken betreffende ict regelt.
  2 Voorstellen
  van de
  3 Er is een regeling getroffen voor de verdeling van de beschikbare financiële middelen
  4 Scholen houden zich aan het beveiligingsprotocol t.b.v. veiligstellen van data
  5 Er is op iedere school een I.C.T. – er.
  6
  Elke school
  ...
  eigen ICT-beleidsplan
  6

  7
  Aansluiting /
  ...
  en rekenonderwijs
  7

  8
  Alle leerkrachten
  ...
  en internet/e-mail)
  8 Werken

  9 Alle leerkrachten werken
  aan een
  ...
  dagelijkse onderwijsaanbod
  9 Er is op iedere school een I.C.T. – er.

  10 Licenties voor wat betreft educatieve software worden legaal geregeld op schoolniveau. Afname van software/licenties geschiedt bij aangewezen leveranciers en/of via APS.
  ...
  centraal genomen.
  12

  12
  Alle scholen
  ...
  wordt genomen.
  13

  13
  Streven naar
  ...
  en leerlingvolgsysteem
  14

  14
  Onderhoud en
  ...
  1 januari 20082011 is dat
  15 Er is een verhouding van minimaal 1 computer per 5 leerlingen voor onderwijskundig gebruik gerealiseerd
  16 Standaardisatie domeinnamen en e-mailadressen
  17 Streven naar standaardisatieStandaardisatie van de
  18 Scholen maken gebruik van het Internet- en e-mailprotocol
  19 Streven naar (verdergaande bestuurlijke) samenwerking.
  Om de doelen te realiseren zal er blijvende aandacht besteed moeten worden aan scholing en zullen taken en verantwoordelijkheden duidelijk worden omschreven.
  4.3 Schoolspecifieke doelen
  Naast
  _Toc72211644_Toc13816197_Toc13816036_Toc13815832
  Naast
  de algemene doelen,beleidsdoelen, zoals omschreven in punt 4.2.2,4.2 kan een
  ...
  vastgestelde ICT-beleid.
  Hiervoor

  Hiervoor
  is een
  ...
  schoolniveau ontwikkeld. HierinHier in worden alle ideeën van de
  ...
  een gefaseerd invoeringstraject, ingepland en uitgevoerd.invoeringsplan.
  Uitgangspunt van een school ICT-beleidsplan is het bestuurlijk Algemeen Beleidsplan ICT ‘WWWesterveld’.
  4.3.1 Het schoolspecifieke ICT-Beleidsplan_Toc72211645_Toc13816198_Toc13816037_Toc13815833Het school ICT-beleidsplan
  In het school ICT-beleidsplan worden minimaal de volgende elementen beschreven:
  1. Beschrijving van de stand van zaken m.b.t.:
  ...
  aanwezige hardware
  b. gebruikte software per doelgroep
  c. gebruik digitale middelen in de school bij administratie en leerlingvolgsysteem, tekstverwerking, communicatie, lesondersteuning, informatieverwerking, presentaties
  ...
  e. regeling licenties
  f. regeling onderhoud en beheer
  ...
  4 jaar
  3. Scholingsplan personeel en directie (wat, hoe, wie en door wie)
  4. Planning van activiteiten (wat, hoe en wanneer) en evaluatiemomenten voor de komende vier jaar
  5. Protocollen met betrekking tot het computergebruik
  6.
  Financiële verantwoording
  6.
  met de gewenste investeringen
  7.
  Verantwoording van
  Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd en geactualiseerd. Hiervan wordt melding gemaakt in het schooljaarverslag.
  4.3.2 Schoolspecifieke leerdoelen _Toc72211646
  Elke school in Westerveld moet ICT integreren in het curriculum. De leerdoelen van ICT zijn in drie categorieën te verdelen:
  1 Het aanleren van ICT vaardigheden: leren over ICT
  2 Het gebruik maken van educatieve software: leren met ICT
  3 Het verwerven van kennis door middel van ICT: leren door ICT
  ...
  hier gegeven.
  5. Opzet van de ondersteuning
  5.1 Inleiding
  ...
  · Opmerkingen en suggesties vanuit de GMR zullen meegenomen worden in de besluitvorming
  · Het bevoegd gezag ontvangt alle terzake doende plannen, rapportages en evaluaties en wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen
  Samenwerking,7 Samenwerking, bovenschoolse ontwikkelingen
  7.1 InleidingICT is niet iets dat je alleen als school moet starten en uitvoeren. Samenwerking met instanties buiten de school zal de voortgang van implementatie van ICT in het onderwijs bevorderen.
  Ook samenwerking met scholen die al ver gevorderd zijn met ICT in hun onderwijs is waardevol.
  Instanties die voor ons van belang kunnen zijn:
  7.2 Idée Informatica Drenthe (ID)
  Deze organisatie geeft mogelijkheden tot het volgen van cursussen op ICT gebied.
  7.3 ICT-ers
  Voor de ICT-ers zijn de volgende zaken van belang (kunnen gezamenlijk uitgevoerd worden):
  · Kennismaken met elkaars werkwijzen betreffende ICT
  · Stimulering computergebruik
  · Uitwisseling lesmateriaal op gebied van ICT
  · Uitwisseling van ideeën over toepassingsmogelijkheden van ICT
  · Samenwerking op leerkracht/leerling-niveau
  De ICT-ers kunnen aangeven welke onderwerpen of thema's zij willen uitdiepen. In het ICT-overleg kan dit op de agenda gezet worden.

  8 Materiële infrastructuur
  8.1 Inleiding
  (view changes)
  7:57 am

Monday, November 17

 1. page Algemeen ICTbeleidsplan wwwesterveld edited ... · Samenwerkend leren (leerlingen gaan gezamenlijk op zoek naar leerstof) · Teleleren (leren …
  ...
  · Samenwerkend leren (leerlingen gaan gezamenlijk op zoek naar leerstof)
  · Teleleren (leren op afstand)
  ...
  met webkwesties
  Wiki

  Deze voorbeelden van nieuwe onderwijsmethoden hebben gemeen dat de nadruk niet langer ligt op alleen maar oefenen van leerstof. Veeleer gaat het om uitproberen, zoeken, ontdekken.
  ...
  spelen. Internet wordt/isis het 'knooppunt'
  · Dit leren betekent namelijk zowel de werkelijkheid naar de school halen als de school naar de (virtuele) werkelijkheid brengen.
  Er zijn ook gevaren aan internet.
  ...
  Het is aan de scholen de scholing op ICT gebied vorm te geven. Dit is afhankelijk van de gestelde doelen. In onderlinge overleg tussen de ICT'ers kan scholing zowel intern (door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten) als extern worden verzorgd. De kosten zijn voor rekening van de scholen.
  5.4 Een cursus voor gevorderden (ICT-ers)
  ...
  van leerkrachten.
  5.4.1 Cursusinhoud voor gevorderden (ICT-ers)
  Het is mogelijk een ICT'er te scholen, die vervolgens kennis doorgeeft aan de andere ICT'ers of leerkrachten. Voorbeelden zijn: onderhoud eigen internetpagina, werken met wiki, interactief gebruik van het digitale schoolbord, softwaregebruik, LVS, enz.
  5.5 Toekomstige scholing
  Door doelen te concretiseren zal duidelijk worden waar de behoeftes liggen. Scholing moet daarop worden afgestemd. Een voorbeeld is de cursus over het activboard.
  ...
  · Automatiseringsprojecten begeleiden
  · Mede opstellen van een beveiligingsplan
  ...
  organisaties (PABO's, SABD)schooladviesdiensten) op ICT-gebied
  · Gesprekspartner voor systeembeheerder
  · Het beheren en bewaken van licenties
  ...
  · Kennen van de mogelijkheden en beheersen van de vaardigheden om de computer in te zetten voor onderwijs op maat voor de leerlingen.
  6.2.5 Systeembeheer
  ...
  1 januari 2008.2009. De systeembeheerder
  ...
  een netwerk aan te leggen en te onderhouden
  In de ‘Overeenkomst tot onderhoud en beheer t.b.v. Openbare Basisscholen gemeente Westerveld’ staat een en ander beschreven (zie bijlagen). Het contract heeft steeds een looptijd van een jaar en zal tussentijds geëvalueerd worden. Afhankelijk van ervaringen en prijzen zal het contract jaarlijks worden verlengd.
  6.2.6 De kinderen
  (view changes)

Thursday, November 13

 1. page Algemeen ICTbeleidsplan wwwesterveld edited Inhoud: Hoofdstuk Onderwerp bladzijde 1 Inleiding 1.1 Waarom een bestuurlijk ICT-plan? 2 …
  Inhoud:
  Hoofdstuk
  Onderwerp
  bladzijde
  1
  Inleiding
  1.1
  Waarom een bestuurlijk ICT-plan?
  2
  Zakelijke gegevens
  3
  ICT in het onderwijs
  3.1
  Inleiding
  3.2
  Onderwijskundige dimensie
  3.3
  Werken van de leerlingen
  3.4
  Onderwijzend personeel
  3.5
  Onderwijskundige veranderingen waarbij ICT een rol kan spelen
  3.6
  Evaluatie bereikte doelen
  4
  Doelen
  4.1
  Inleiding
  4.2
  Uitgangpunten en doelen
  4.2.1
  Uitgangspunten
  4.2.2
  Algemene doelen
  4.3
  Schoolspecifieke doelen
  4.3.1
  Het school ICT-Beleidsplan
  4.3.2
  Schoolspecifieke doelen
  5
  Opzet van de ondersteuning
  5.1
  Inleiding
  5.2
  Een cursus voor beginners
  5.2.1
  Cursusinhoud voor beginners
  5.3
  Een cursus voor leerkrachten die meer bekend zijn met de computer
  5.4
  Een cursus voor gevorderden (ICT-ers)
  5.4.1
  Cursusinhoud voor gevorderden (ICT-ers)
  5.5
  Toekomstige scholing
  6
  Organisatie
  6.1
  Inleiding
  6.2.
  Taken en verantwoordelijkheden
  6.2.1
  ICT-Beleidsgroep
  6.2.2
  Management
  6.2.3
  ICT-er
  6.2.4
  Groepsleerkrachten
  6.2.5
  Systeembeheerder
  6.2.6
  De kinderen
  6.3
  Draagvlak en communicatie
  Hoofdstuk
  Onderwerpen:
  Bladzijde
  7
  Samenwerking
  7.1
  Inleiding
  7.2
  SABD
  7.3
  Idée Informatica Drenthe (ID)
  7.4
  ICT-ers
  7.5
  Gemeentelijke ICT-projectgroep (Zie ook Hoofdstuk 9)
  8
  Materiële infrastructuur uitwerken
  8.1
  Inleiding
  8.2
  Huidige situatie
  8.3
  Gewenste situatie aan het eind van het project
  8.4
  Netwerk
  8.4.1
  Intern netwerk
  8.4.2
  Extern netwerk
  8.5
  Inspelen op nieuwe ontwikkelingen
  9
  Projectplannen
  9.1
  Inleiding
  9.2
  Projectplannen
  9.3
  Overzicht van de gerealiseerde doelen
  10
  Financiën
  10.1
  Inleiding
  10.2
  Aanleg infrastructuur en systeembeheer
  10.4
  Samenwerking en overleg
  10.5
  ICT-enquête ‘Het Beheer’ 2002 t/m 2005
  10.6
  Overzicht van de financiële middelen van de scholen
  10.6.1
  De reserves/voorzieningen per 1 januari 2005
  10.6.2
  Waar zijn de ICT middelen voor bedoeld
  10.6.3
  De jaarlijkse en niet jaarlijkse kosten ICT voor de scholen de komende jaren
  10.6.4
  Overige jaarlijkse lasten
  10.6.5
  Zijn alle kosten in deze opzet meegenomen?
  10.7
  Conclusies
  11
  Slotwoord
  Bijlagen
  Bijlage 1
  Contract: Overeenkomst tot onderhoud en beheer t.b.v. Openbare Scholen gemeente Westerveld
  Bijlage 2
  ICT-enquête Openbaar Onderwijs in Westerveld
  Bijlage 3
  Scholing
  Bijlage 4
  Kinderen en veilig internetten (voorbeeldprotocol)
  1 Inleiding

  1 Inleiding
  Waarom een bestuurlijk ICT-plan?
  De opkomst van computers en internet hebben onze wereld ingrijpend veranderd. Met één muisklik is allerlei informatie binnen handbereik.
  We kunnen niet meer zonder computers. Op diverse terreinen binnen de scholen bewijzen de computers goede diensten: administratie – en leerlingvolgsystemen, internet, e-mail, software, digitale schoolborden, webbasedprogramma's enz.
  ...
  zullen beïnvloeden.
  Alle

  Alle
  11 openbare
  ...
  andere scholen.
  Dit

  Dit
  bestuurlijk ICT–plan
  ...
  in subhoofdstukken.
  Het ICT–plan beschrijft de manier waarop de 11 basisscholen willen omgaan met het ICT–onderwijs. Dit plan geldt voor de periode 2008–2011.
  ...
  kan worden.
  Dit

  Dit
  bestuurlijk ICT-plan
  ...
  gemeente Westerveld.
  Namens

  Namens
  het openbaar onderwijs,
  Loe

  Loe
  Andriol en Gerben Douna
  November 2008
  2 Zakelijke gegevens
  (view changes)
  5:28 am
 2. page Algemeen ICTbeleidsplan wwwesterveld edited ... Kinderen en veilig internetten (voorbeeldprotocol) 1 Inleiding 1 Inleiding Waarom een be…
  ...
  Kinderen en veilig internetten (voorbeeldprotocol)
  1 Inleiding
  1 Inleiding
  Waarom een bestuurlijk ICT-plan?
  De opkomst van computers en internet hebben onze wereld ingrijpend veranderd. Met één muisklik is allerlei informatie binnen handbereik.
  We kunnen niet meer zonder computers. Op diverse terreinen binnen de scholen bewijzen de computers goede diensten: administratie – en leerlingvolgsystemen, internet, e-mail, software, digitale schoolborden, webbasedprogramma's enz.
  ICT biedt mogelijkheden voor het onderwijs, daar is iedereen het wel over eens. We verwachten dat de ICT-integratie doorzet en het leerklimaat en de leerlingprestaties positief zullen beïnvloeden.
  Alle 11 openbare scholen zijn bezig ICT vorm te geven binnen de eigen school. Ervaringsgegevens van de scholen kunnen als voorbeeld dienen voor andere scholen binnen ons bestuur. Scholen hoeven daardoor niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen en moeten gebruik maken van de ervaringen van andere scholen.
  Dit bestuurlijk ICT–plan bestaat uit een tiental hoofdstukken, die weer onderverdeeld zijn in subhoofdstukken.
  Het ICT–plan beschrijft de manier waarop de 11 basisscholen willen omgaan met het ICT–onderwijs. Dit plan geldt voor de periode 2008–2011.
  Het ICT–plan wordt na evaluatie bijgesteld in de maand mei. Het plan is zo flexibel opgesteld, dat op nieuwe ontwikkelingen ingespeeld kan worden.
  Dit bestuurlijk ICT-plan wordt eind november ter beoordeling voorgelegd aan alle openbare basisscholen in de gemeente Westerveld.
  Namens het openbaar onderwijs,
  Loe Andriol en Gerben Douna
  November 2008

  2 Zakelijke gegevens
  Hieronder volgt een overzicht van alle personen en instanties die bij dit plan betrokken zijn:
  (view changes)
  5:11 am
 3. page Algemeen ICTbeleidsplan wwwesterveld edited ... Inleiding 1.1 Waarom een bestuurlijk ICT-plan? 1.2 Het (bovenschools) Algemeen Beleidsp…
  ...
  Inleiding
  1.1
  Waarom een bestuurlijk ICT-plan?
  1.2
  Het (bovenschools) Algemeen Beleidsplan ICT en het ICT-plan op schoolniveau
  1.2.1
  Het ontwikkelen van het ICT-plan en draagvlak daarvoor
  1.2.2
  Middelen voor realisering en scholing
  1.2.3
  De opbouw, geldigheidsduur, evaluatie en bijstelling

  2
  Zakelijke gegevens
  (view changes)

More