1 Inleiding test

Waarom een bestuurlijk ICT-plan?
De opkomst van computers en internet hebben onze wereld ingrijpend veranderd. Met één muisklik is allerlei informatie binnen handbereik.
We kunnen niet meer zonder computers. Op diverse terreinen binnen de scholen bewijzen de computers goede diensten: administratie – en leerlingvolgsystemen, internet, e-mail, software, digitale schoolborden, webbasedprogramma's enz.
ICT biedt mogelijkheden voor het onderwijs, daar is iedereen het wel over eens. We verwachten dat de ICT-integratie doorzet en het leerklimaat en de leerlingprestaties positief zullen beïnvloeden.

Alle 11 openbare scholen zijn bezig ICT vorm te geven binnen de eigen school. Ervaringsgegevens van de scholen kunnen als voorbeeld dienen voor andere scholen binnen ons bestuur. Scholen hoeven daardoor niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen en moeten gebruik maken van de ervaringen van andere scholen.

Dit bestuurlijk ICT–plan bestaat uit een tiental hoofdstukken, die weer onderverdeeld zijn in subhoofdstukken.
Het ICT–plan beschrijft de manier waarop de 11 basisscholen willen omgaan met het ICT–onderwijs. Dit plan geldt voor de periode 2009 – 2011.
Het ICT–plan wordt na evaluatie bijgesteld in de maand mei. Het plan is zo flexibel opgesteld, dat op nieuwe ontwikkelingen ingespeeld kan worden.
Dit bestuurlijk ICT-plan wordt eind november ter beoordeling voorgelegd aan alle openbare basisscholen in de gemeente Westerveld.

Namens het openbaar onderwijs,

Loe Andriol en Gerben Douna
Maart 2009


2 Zakelijke gegevens

Hieronder volgt een overzicht van alle personen en instanties die bij dit plan betrokken zijn:

Gemeente Westerveld
Boskampsbrugweg 2
7971 CL Havelte
Telefoon: 0521-349349
E-mail : j.slagter@gemeentewesterveld.nl

OBS ‘De Singelier’
Directeur : C. Mulder
Schipper 11
7981 DV Diever
Telefoon: 0521-591257
E-mail: info@desingelier.nl

‘Ten Darperschoele’
Directeur: F. v.d. Ploeg
Ten Darperweg 50
7983 KN Wapse
Telefoon: 0521-551332
E-mail: info@tendarperschoele.nl

‘Burgemeester W.A. Storkschool’
Directeur: A. Elken
Bruges 2
7991 CD Dwingeloo
Telefoon: 0521-591347
E-mail: info@storkschool.nl

OBS ‘De Eemster’
Directeur: L. Andriol
Eemster 1a
7991 PP Dwingeloo
Telefoon: 0521-592379
E-mail: info@obseemster.nl

OBS ‘De Bosrank’
Directeur: J. Dorenbos
Eursingerkerkweg 4
7971 BS Havelte
Telefoon: 0521-341772
E-mail: info@debosrank.nl

OBS Darp
Directeur: P. Roosendaal
Veldweg 1a
7973 KH Darp
Telefoon: 0521-342287
Homepage: www.tip.nu/obsdarp
E-mail: info@obsdarp.nl

‘Oosterveldschool’
Schoolstraat 4
7975 AC Uffelte
Telefoon: 0521-351307
E-mail: info@oosterveldeschool.nl
OBS Wapserveen
Directeur : G.A. Montizaan
Oude Dijk 57
8351 HR Wapserveen
Telefoon: 0521-321411
E-mail: info@obswapserveen.nl

OBS ‘De Hoekstee’
Directeur : A. Westerveld
De Hoek 26
8381 BL Vledder
Telefoon: 0521-381320
E-mail: info@dehoekstee.nl

OBS ‘De Kievitshoek’
Directeur: B. Huysse
L. Homanstraat 24
8384 EE Wilhelminaoord
Telefoon: 0521-381536
E-mail: directie@kievitshoek.nl

OBS ‘De Heidehoek’
Directeur: G. Douna
P. W. Janssenlaan 20
8385 GB Vledderveen
Telefoon: 0521-381475
E-mail: info@obsdeheidehoek.nl


3 ICT in het onderwijs

3.1 Inleiding

Wij leven in een wereld die voortdurend in verandering is en zich ontwikkelt naar een geïndividualiseerde wereld. Dat betekent voor ons dat we kinderen moeten stimuleren om met elkaar samen te werken, te overleggen, afspraken te maken en de zinvolheid van regels te onderkennen en na te leven.
Kinderen zullen geconfronteerd worden met een wereld die van hen vraagt om te zoeken naar informatie, om bronnen te (be)vragen, om informatie te analyseren, om te luisteren, om te (her) overwegen alvorens tot actie en probleemoplossing over te gaan. Dat vraagt om creatieve, gemotiveerde, zelfbewuste, onafhankelijke volwassenen. Dat betekent dat wij, de scholen, de kinderen zullen moeten grootbrengen in een context waarin niet alleen de uiteindelijke oplossing belangrijk is, maar zeker ook de wijze waarop naar een oplossing wordt toegewerkt.
Het onderwijs mag niet achterblijven bij de rest van de informatiesamenleving.


3.2 Onderwijskundige dimensie
Tussen mensen bestaan grote verschillen. Ook tussen kinderen. De wijze waarop kinderen leren, het leervermogen en het leertempo zijn verschillende grootheden. Dat betekent dat wij als leraren ons onderwijs zullen moeten aanpassen aan deze verschillen. ICT kan daar een grote rol in spelen.
Dit 'nieuwe' onderwijs leert zijn leerlingen adequaat om te gaan met informatie. Door de verdere invoering van zelfstandig werken als pedagogisch en didactisch hulpmiddel, zal de zorg voor leerlingen op een effectieve manier gestalte krijgen, zodat zoveel mogelijk kinderen in het basisonderwijs kunnen worden opgevangen. Onderwijs zonder ICT is niet meer geloofwaardig. Het moet aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren van vandaag. Als we daartoe instaat zijn motiveert het leerlingen en leerkrachten.


3.3 Werken van de leerlingen

Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarin informatie - en communicatietechnologie een steeds grotere rol gaat spelen. Zij zullen zelfstandig moeten kunnen werken met deze moderne middelen. Ook willen we de kinderen laten zien dat de computer niet iets is wat op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de gehele maatschappij waarin wij leven.

In de opdrachten die de kinderen krijgen zullen ze op allerlei manieren informatie moeten kunnen verzamelen. Dat betekent niet alleen een hoofdstuk uit een boek lezen, maar ook zelf actief op zoek gaan naar informatie, via bronnen, websites en deskundigen.

Vervolgens selecteren en ordenen ze de kennis die ze hebben achterhaald en verwerken deze tot een werkstuk, een presentatie of een ander eindproduct. Als leerlingen op een goede manier met de stof bezig zijn, leren ze kritisch zijn, reflecteren, argumenteren, samenvatten, schrijven en presenteren. Dit is de essentie van het leerproces.

Daarnaast willen we ICT inzetten in de rol van een communicatieve functie. Interactie vinden we wezenlijk voor het leerproces, maar door de computer hoeven leerlingen niet meer persé op hetzelfde moment op dezelfde plaats te zijn als ze met elkaar werken.


3.4 Onderwijzend personeel
Uit onderzoek blijkt dat directies en leraren net als de meeste deskundigen er stellig van overtuigd zijn dat het onderwijs dankzij ICT definitief een stap naar individueel en actief leren zal maken. Met de motivatie van de onderwijsmensen is het meestal wel in orde. ICT biedt immers leerling en docent meer dan ooit de mogelijkheden om zelfstandig te leren.
Bovendien is het een steun voor leerkrachten. De veranderingen in hun rol kan het vak aantrekkelijker maken. Zal een nieuwe uitdaging zijn. ICT kan dat ondersteunen door nieuwe vormen van samenwerking en intervisie en nieuwe methoden en werkvormen mogelijk maken.
De rol van de leerkracht zal veranderen van lesgeven in stimuleren, vragen stellen, uitdagen, aanwijzingen geven, van onderwijzen naar leren te leren. Daarnaast moeten ze de sociale processen tussen leerlingen goed onderkennen en zo nodig corrigeren.
Een voorwaarde is echter dat iedere leraar vertrouwd hoort te zijn met de mogelijkheden van ICT.
Investeren in ICT begint bij investeren in leerkrachten. Daarom is scholing en nascholing erg belangrijk.


3.5 Onderwijskundige veranderingen waarbij ICT een rol speelt
Het onderwijs wordt al jaren geconfronteerd met vele veranderingen. Een van de belangrijkste van de laatste jaren is toch wel het onderwijs dat omgaat met de verschillen tussen de kinderen. Bij deze vorm van onderwijs kan de computer van groot belang zijn. Juist deze verandering is uitermate geschikt om ICT bij te gebruiken.

Voordelen van ICT in het onderwijs
· Grote flexibiliteit: de leerling heeft meer vrijheid in de keus van plaats, tijd, tempo en methode van leren
· Meerwaarde ten opzichte van boeken: interactief, koppeling aan andere informatie
· Grote communicatiemogelijkheden met leerkrachten, medeleerlingen of projectgroep
· Toegang tot onbegrensde informatieverzameling
· Leuker onderwijs voor leerlingen en leerkracht
· Inspelen op verschillen tussen leerlingen: oefenstof en instructies op maat bieden voor alle leerlingen ook de hoogbegaafde. Niet alle kinderen leren op hetzelfde moment dezelfde leerstof. De computer kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Een computer kan snel omschakelen van een taalles naar een rekenles. Leesoefeningen op AVI 5-niveau of AVI 9-niveau kunnen op een computer in dezelfde groep gedaan worden
· Leren doelmatig te leren ter voorbereiding op een leven lang leren
· Leren zelfstandig problemen op te lossen
· De leerkracht zal de leerlingen steeds meer en meer gaan begeleiden in plaats van lesgeven. De kinderen zullen steeds meer leren hun informatie zelfstandig op te zoeken.
· Niet iedereen zal op dezelfde wijze iets leren. De computer zal daar ook bij kunnen helpen
· Klassikaal onderwijs wordt minder belangrijk door de groeiende nadruk op onderwijs (en leren) via nieuwe media zoals internet die niet alleen informatiebronnen ontsluit, maar die ook communicatie mogelijk maken.
· De 'houdbaarheidsdatum' van sommige vormen van kennis verstrijkt steeds sneller: de leerinhoud verandert sneller en door de inzet van ICT kan de leerstof in een grotere variëteit worden aangeboden.
· De rol van de leerling verandert. Er komt een meer actieve deelname aan het leerproces. Leerlingen worden veel meer gedwongen zelf sturing te geven aan het eigen leerproces.
· De rol van de leerkracht verandert. De docent krijgt een rol waarin grotere nadruk komt te liggen op procesbegeleiding en coaching van leerlingen

We kijken in onze gemeente naar de onderwijskundige veranderingen die invoering van ICT met zich meebrengt. We gaan als scholen mee in deze veranderingen. Het digitale schoolbord is in snel tempo in alle scholen ingevoerd. Het interactief gebruiken van dit medium ten gunste van het 'nieuwe leren'is de uitdaging voor de komende jaren.

Deze ‘nieuwe’ manier van leren kan ingevuld worden door nieuwe onderwijsmethoden, zoals:
· Ontdekkend leren (de leerling wordt gestimuleerd zelf op zoek te gaan naar de stof, de regels worden niet langer voorgezegd door de leerkracht)
· Individueel onderwijs (het leerproces wordt afgestemd op het niveau, tempo, de mate van discipline, achtergrond, etc. van de leerling)
· Samenwerkend leren (leerlingen gaan gezamenlijk op zoek naar leerstof)
· Teleleren (leren op afstand)
· Werken met webkwesties

Deze voorbeelden van nieuwe onderwijsmethoden hebben gemeen dat de nadruk niet langer ligt op alleen maar oefenen van leerstof. Veeleer gaat het om uitproberen, zoeken en ontdekken.
· Algemeen wordt verwacht dat internet in deze nieuwe vorm van onderwijs een steeds meer centrale rol gaat spelen. Internet is het 'knooppunt' van alles: actualiteiten, bibliotheken, informatie en ervaringen, marktplaatsen (samenkomst van vraag en aanbod), elektronische leeromgevingen, onderwijsprogramma's etc. Belangrijk aandachtspunt is het vinden van een evenwicht tussen wat op school moet plaatsvinden en dat onderdeel van het onderwijsproces dat juist bij uitstek elektronisch aangeboden en ondersteund kan worden.
· Dit leren betekent namelijk zowel de werkelijkheid naar de school halen als de school naar de (virtuele) werkelijkheid brengen.

Er zijn ook gevaren aan internet.
  • Het internet is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor kwaadwillenden.
  • De werkelijkheid is niet altijd een werkelijkheid.
  • Het cyberpesten komt steeds meer voor.
  • Het is niet altijd duidelijk in hoeverre informatie betrouwbaar is.
  • Alleen leren d.m.v. ICT kan een verarming betekenen.
  • Sociale vaardigheden worden minder getraind.
Kinderen zullen met deze gevaren moeten leren omgaan. Binnen ons onderwijs zullen we daar aandacht aan moeten besteden.


3.6 Evaluatie bereikte doelen

ICT speelt een grote rol in het leven en is bovendien onderhevig aan snelle veranderingen. Daarom is het van belang om dit plan elk jaar te evalueren en zonodig bij te stellen. Via de planning (zie hoofdstuk 9) is na te gaan of alle voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd.
De evaluatie zal elk jaar gebeuren in de maand mei, tijdens een directieoverleg. Aan de hand van de planning zal worden gekeken in hoeverre de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en bijgesteld moeten worden.


4 Uitgangspunten en beleidsdoelen
Wat willen we bereiken met het ICT-onderwijs?
ICT integratie is de weg naar het verwerven van ICT-competenties. Niet wat kinderen weten of kennen over de computer is belangrijk, wel wat ze ermee kunnen doen: ICT staat in dienst van de onderwijspraktijk.

1 Ontwikkeling van ICT moet primair ten dienste staan van de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs en de professionalisering van directie, leerkrachten en medewerkers.
2 ICT moet een geïntegreerd onderdeel van het onderwijs zijn en met behulp van computers willen we kinderen die vaardigheden aanleren, die nodig zijn om goed te kunnen werken met computers en dit medium kunnen gebruiken als bron van informatie en communicatie.
3 ICT levert een belangrijke bijdrage aan het onderwijsleerproces en biedt mogelijkheden om leerlingen in eigen tempo en zelfstandig te laten werken.
4 Door de inzet van ICT kan een leerkracht veel gemakkelijker maatwerk leveren. Met is ICT is het eenvoudiger gedifferentieerd lesmateriaal aan te bieden op individueel niveau.
5 Het brengt een schat aan informatieverschaffing en uitwisseling met zich mee.
6 De communicatie en coördinatie verloopt deels bovenschools.
7 De netwerkinfrastructuur (inrichting LAN, server, werkplek) moet op elke school gelijk zijn, Beheer en onderhoud wordt uitbesteed aan het Drenthe College. De scholen / ICT-ers kunnen zich dan concentreren op de onderwijskundige (functionaliteit) en organisatorische aspecten.
8 De aanschaf en het beheer van alle hardware en software moet zo efficiënt mogelijk en tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit verhouding plaatsvinden. Er is samenwerking mogelijk met het Drenthe College
9 Alle hardware- en softwarecomponenten worden op school geadministreerd, inclusief aanschaf- en installatiedatum voor begroting en afschrijvingsmethodiek.
10 Uitwisselen van opgedane kennis en ervaringen voor effectief ICT-gebruik door middel van het ICT-overleg.
11 De mogelijkheden bekijken van ontwikkeling, verbreding en intensivering van samenwerking met andere besturen op ICT-gebied.
12 Er moet een aansluiting zijn bij wat kinderen thuis en elders in de maatschappij tegenkomen. Deze (h)erkenning moet bijvoorbeeld terug te vinden zijn in de keuze van software en webbased applicaties.4.2 Algemene beleidsdoelen
Aan de hand van bovenstaande uitgangspunten worden algemene doelen op bestuurlijk niveau als volgt geformuleerd:

1 Er is een bovenschoolse ICT-Beleidsgroep die de bovenschoolse zaken betreffende ict regelt.
2 Voorstellen van de ICT-Beleidsgroep zijn, na goedkeuring door het bestuur, bindend.
3 Er is een regeling getroffen voor de verdeling van de beschikbare financiële middelen
4 Scholen houden zich aan het beveiligingsprotocol t.b.v. veiligstellen van data
5 Er is op iedere school een I.C.T. – er.
6 Elke school heeft een eigen ICT-beleidsplan
7 Aansluiting / integratie bij andere onderwijskundige vernieuwingen / ontwikkelingen, zoals zorg op maat (omgaan met verschillen), adaptief onderwijs, zelfstandig (taakgericht) werken, het jonge kind, taalonderwijs en rekenonderwijs
8 Alle leerkrachten beheersen de I.C.T.- basisvaardigheden (D.R.O. besturingssysteem, tekstverwerken en internet/e-mail)
9 Alle leerkrachten werken aan een invoeringstraject van I.C.T. in eigen praktijk, d.w.z. gebruik van digitale middelen in het dagelijkse onderwijsaanbod
10 Licenties voor wat betreft educatieve software worden legaal geregeld op schoolniveau. Afname van software/licenties geschiedt bij aangewezen leveranciers en/of via APS.
11 Scholen zorgen ervoor dat in hun lokale netwerk virusscanners actief zijn, die wekelijks worden bijgewerkt. De keus voor welke virussoftware wordt centraal genomen.
12 Alle scholen hebben een intern netwerk waarvan de keus centraal wordt genomen.
13 Streven naar verdere automatisering van administratie en leerlingvolgsysteem
14 Onderhoud en beheer is uitbesteed aan derden. Tot 1 januari 2011 is dat het Drenthe College
15 Er is een verhouding van minimaal 1 computer per 5 leerlingen voor onderwijskundig gebruik gerealiseerd
16 Standaardisatie domeinnamen en e-mailadressen
17 Standaardisatie van de hardware in verband met beheer op afstand
18 Scholen maken gebruik van het Internet- en e-mailprotocol
19 Streven naar (verdergaande bestuurlijke) samenwerking.Naast de algemene beleidsdoelen, zoals omschreven in punt 4.2 kan een school besluiten extra eigen doelen na te streven. Deze eigen doelen mogen niet in strijd zijn met het vastgestelde ICT-beleid.
Hiervoor is een ICT-beleidsplan op schoolniveau ontwikkeld. Hier in worden alle ideeën van de invoering van ICT uitgewerkt in een gefaseerd invoeringsplan.
Uitgangspunt van een school ICT-beleidsplan is het bestuurlijk Algemeen Beleidsplan ICT ‘WWWesterveld’.


Het school ICT-beleidsplan

In het school ICT-beleidsplan worden minimaal de volgende elementen beschreven:
1. Beschrijving van de stand van zaken m.b.t.:
a. aanwezige hardware
b. gebruikte software per doelgroep
c. gebruik digitale middelen in de school bij administratie en leerlingvolgsysteem, tekstverwerking, communicatie, lesondersteuning, informatieverwerking, presentaties
d. regeling beveiliging (antivirus, systeemtoegang, back-up)
e. regeling licenties
f. regeling onderhoud en beheer
2. Schoolspecifieke ICT-doelen voor de komende 4 jaar
3. Scholingsplan personeel en directie (wat, hoe, wie en door wie)
4. Planning van activiteiten (wat, hoe en wanneer) en evaluatiemomenten voor de komende vier jaar
5. Protocollen met betrekking tot het computergebruik
6. Financiële verantwoording met de gewenste investeringen
7. Verantwoording van niet met bestuurlijk ICT-beleidsplan overeenkomende doelen, indien van toepassing.

Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd en geactualiseerd. Hiervan wordt melding gemaakt in het schooljaarverslag.


Elke school in Westerveld moet ICT integreren in het curriculum. De leerdoelen van ICT zijn in drie categorieën te verdelen:
1 Het aanleren van ICT vaardigheden: leren over ICT
2 Het gebruik maken van educatieve software: leren met ICT
3 Het verwerven van kennis door middel van ICT: leren door ICT

De details van het leren met en door moeten op schoolniveau beschreven worden. Uitgangspunten daarbij zijn de leerdoelen zoals hier gegeven.


5. Opzet van de ondersteuning

5.1 Inleiding

Wij achtten het van belang dat in kaart werd gebracht over welke deskundigheden de personeelsleden beschikten en welke zij nodig hebben om de doelstellingen te realiseren. Via een inventarisatie hebben we de aanwezige kennis en vaardigheden van alle leerkrachten uit de gemeente Westerveld in 1999/2000 bepaald. Het inventarisatieformulier (de screeningslijst) is als bijlage 1 aan dit plan toegevoegd.
Uit de screeningslijsten bleek al snel dat het startpunt van ICT-kennis niet bij iedereen gelijk was. Naar aanleiding van de gegevens is met de Schooladvies- en begeleidingsdienst Drenthe (SABD later Kobalt) thans Timpaan en Idée-Informatica Drenthe (ID) een scholingsplan opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de verschillen.

Wij hebben gekozen voor ICT-scholing vanaf 01-01-’01 voor alle leerkrachten. De onderwijsgevenden werden ingedeeld in 3 groepen:

1. Een cursus voor beginners
2. Een cursus voor leerkrachten die meer bekend zijn met de computer
3. Een cursus voor gevorderden (activiteitencoördinatoren)

Het accent van de verschillende cursussen werd gelegd op het volgen van een cursus op maat.

We gaan ervan uit dat momenteel elke onderwijsgevende voldoende geschoold is. De nieuw afgetudeerden van de PABO's krijgen de basisvaardigheden vanuit de opleiding mee. Dat betekent dat we de cursus voor beginners niet of nauwelijks meer hoeven aan te bieden. De cursussen zullen steeds meer afgestemd worden op de behoefte van de onderwijsgevende.


5.2 Een cursus voor beginners

Tot deze groep behoren leerkrachten die weinig tot niets met een computer gedaan hebben. De cursus werd verzorgd door de SABD (later KOBALT thans Timpaan) en vond plaats in het SABD-gebouw te Assen. Afhankelijk van de schoolgrootte, werd de cursus per school, dan wel voor twee scholen tegelijk aangeboden. Om één en ander gestroomlijnd te laten verlopen, werd een rooster opgesteld, waarbij zoveel mogelijk drie weken achtereen de cursus voor teamleden van een school werd aangeboden. In de meeste gevallen vond de cursus op woensdagmiddag plaats gedurende 3 uren. Het doel was de cursus voor alle 11 openbare basisscholen aan te bieden in de periode januari 2001 tot en met mei 2001. Zie hiervoor ook het rooster dat in dit ICT-plan vermeld is als bijlage 2.


5.2.1. Cursusinhoud voor beginners

Deze cursus is niet meer noodzakelijk. De basis wordt gelegd op de PABO.

5.3 Een cursus voor leerkrachten die meer bekend zijn met de computer

Het is aan de scholen de scholing op ICT gebied vorm te geven. Dit is afhankelijk van de gestelde doelen. In onderlinge overleg tussen de ICT'ers kan scholing zowel intern (door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten) als extern worden verzorgd. De kosten zijn voor rekening van de scholen.

5.4 Een cursus voor gevorderden (ICT-ers)
ICT'ers kunnen het voortouw nemen bij het scholen van leerkrachten. Het is mogelijk een ICT'er te scholen, die vervolgens kennis doorgeeft aan de andere ICT'ers of leerkrachten. Voorbeelden zijn: onderhoud eigen internetpagina, werken met wiki, interactief gebruik van het digitale schoolbord, softwaregebruik, LVS, enz.

5.5 Toekomstige scholing

Door doelen te concretiseren zal duidelijk worden waar de behoeftes liggen. Scholing moet daarop worden afgestemd. Een voorbeeld is de cursus over het activboard.

6 Organisatie

6.1 Inleiding

De overheid legt enerzijds de verplichting op aan scholen om ICT te integreren binnen het onderwijs. Anderzijds creëert zij de voorwaarden om scholen in staat te stellen de gewenste veranderingen door te voeren.
In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving gegeven van alle personen die het ICT–proces in de gemeente moeten begeleiden.

Aangezien onderwijsprocessen en het beheer van de scholen meer en meer met ICT zullen worden ondersteund, is er voor het management een belangrijke taak weggelegd veelal samen met de
ICT-er van de school.
Voor deze mensen is het belangrijk dat ze weten wat er van hen verwacht wordt. Ze moeten een duidelijk taakomschrijving hebben, zodat ze weten wat onder hun verantwoording valt. Elke school geeft in haar eigen ICT-plan een overzicht van wat er gedaan wordt door de ICT-er, de directeur, de groepsleerkrachten en eventueel de systeembegeleider.
Samen met het bevoegd gezag zal er personeelsbeleid gemaakt moeten worden om ambulante tijd te creëren voor de directie en waar mogelijk ook voor de ICT-er. Per school zullen er verschillende accenten gelegd worden in de taken en verantwoordelijkheden. Globaal zien wij de volgende algemene indeling.


6.2 Taken en verantwoordelijkheden

6.2.1 ICT-Beleidsgroep
· Ontwikkeling van beleid op bestuursniveau en sturing en uitvoering hiervan d.m.v. het opstellen van een bestuurlijk Algemeen Beleidsplan ICT
· Afsluiten leverings – en onderhoudscontracten op bovenschools niveau
· In stand houden en verbetering het informatie en communicatiesysteem
· Contact onderhouden met systeembeheer
· Organiseren van scholing
· Organiseren van gezamenlijke inkoop
· Organiseren van bovenschools overleg bijv. bijeenkomsten voor ICT-ers
· Rapporteren aan bestuur en directies
· Informatie verspreiden
· Stimulering van computergebruik
· Contacten onderhouden met externe organisaties
· Evalueren van het beleid op bovenschoolsniveau


6.2.2 Management
· Ontwikkeling van beleid en sturing van de uitvoering hiervan
· Bewaking van de planning en rapportage aan de geledingen
· Besluitvorming over de aanschaf van hardware en software
· Stelt budgetten beschikbaar
· Een klimaat in stand houden, waarbinnen de veranderingscapaciteit van de school gewaarborgd is
· Scholingsaanbod coördineren
· Het gebruik van het netwerk als communicatiemiddel zowel binnen als buiten de school6.2.3 ICT-er

De gemiddelde ICT-er is niet opgeleid om de complexe infrastructuur op school te onderhouden en te beheren. Het is noodzakelijk het technische beheer aan derden over te laten. De ICT-er kan dan daar mee bezig zijn waar hij voor is opgeleid: het onderwijs op school en de daaraan gekoppelde integratie van ICT in het onderwijs.
Technische ontwikkelingen gaan snel, ontwikkelingen op dit gebied gaan veel energie kosten hetgeen weer ten koste gaat van het primaire proces: invoering van ICT in het onderwijs.
Als de beheerskant is uitbesteed kan de ICT-er de noodzakelijke beheerszaken uitvoeren. De ICT-er heeft ruimte en tijd nodig om plannen te ontwikkelen en ICT te integreren op zijn/haar school. Per school zal dit verschillend ingevuld worden. Vanuit deze gedacht formuleren we voor de ICT-er de volgende taakomschrijving:
· Initiëren van nieuw beleid
· Maken van een financiële vertaling van de plannen
· Organiseren van het veranderingsproces
· Evalueert het ICT – veranderingsproces
· Voorbereiden vergaderingen ICT
· Verzorgt/organiseert scholing aan/voor leerkrachten, leerlingen en hulpouders
· Assisteren van gebruikers: leerkrachten, leerlingen en ouders
· Mede opstellen van gebruikersregels en controle op naleving hiervan
· Deelname aan bovenschoolse ICT-ers overleg
· Voorstellen doen t.a.v. aanschaf van hardware en software
· ICT-informatie verspreiden
· Verhelpen eenvoudige storingen, uitvoeren eenvoudige reparaties
· Automatiseringsprojecten begeleiden
· Mede opstellen van een beveiligingsplan
· Contacten onderhouden met externe organisaties (PABO's, schooladviesdiensten) op ICT-gebied
· Gesprekspartner voor systeembeheerder
· Het beheren en bewaken van licenties
· Het vervullen van een helpdeskfunctie voor medewerkers van de school
· Het ontwikkelen van beleid m.b.t. gebruik en inrichting van het netwerk
· Het verzorgen van het dagelijks beheer van het netwerk
· Het zorgdragen voor back-ups
· Het bijhouden van een computerlogboek

6.2.4 Groepsleerkrachten

De school zal de didactische werkvormen, die nodig zijn om ICT tot een succes te maken, moeten invoeren. De taak van de school zal veel meer komen te liggen op het leren informatie te verwerken De leerkracht zal meer en meer het onderwijsleerproces gaan begeleiden. Voor leerkrachten zijn daarom de volgende punten van belang:
· Deelnemen aan scholingsactiviteiten (continu proces)
· Vaardigheid verwerven door gebruik van educatieve programma's
· Scholing van de eigen computervaardigheid
· Deelnemen aan tussentijdse evaluaties
· Kennis hebben van gebruikersregels en protocollen en zich er aan houden
· Assisteren van gebruikers: leerlingen en ouders
· Het uitvoeren van geïntegreerd ICT-onderwijs in de onderwijsleersituatie
· Kennen van de mogelijkheden en beheersen van de vaardigheden om de computer in te zetten voor onderwijs op maat voor de leerlingen.

6.2.5 Systeembeheer

De systeembeheerder heeft een technische en ondersteunende functie. Deze functie is belangrijk. Hard- en software die om wat voor reden niet goed functioneren, leveren veel frustraties op bij de gebruikers. Het beheer is uitbesteed aan het Drenthe College voor de periode tot 1 januari 2009. De systeembeheerder is voor alle scholen de eerst aangewezen persoon om problemen op te lossen met de computers.
De leerkracht onderwijst, de installateur legt aan en repareert. Om een netwerk te onderhouden (het financiële aspect) is de steun van het bevoegd gezag een vereiste.
In de ‘Overeenkomst tot onderhoud en beheer t.b.v. Openbare Basisscholen gemeente Westerveld’ staat een en ander beschreven (zie bijlagen). Het contract heeft steeds een looptijd van een jaar en zal tussentijds geëvalueerd worden. Afhankelijk van ervaringen en prijzen zal het contract jaarlijks worden verlengd.

6.2.6 De kinderen

In het hele traject wordt weinig aandacht besteed aan de leerling, maar uiteindelijk is deze wel degene die het meest profiteert van ICT. Als al op jonge leeftijd wordt begonnen met het gebruik van ICT-middelen, zal dit in de meeste gevallen een positief effect hebben.
Leerlingen leren meer en presteren beter als zij de juiste hulpmiddelen daarvoor hebben. ICT kan deze middelen bieden. Op speelse en gevarieerde manier kunnen kinderen met computers leren omgaan. De afgelopen jaren heeft ons geleerd, dat de computer niet meer is weg te denken uit onze maatschappij. Dat betekent training in ICT-vaardigheden in het onderwijs.
Naast het oefenen van vaardigheden op eigen niveau vanuit de lessituatie zal het kind de beschikbare media ook gaan gebruiken als gereedschap binnen zijn eigen leerproces. Er wordt dus veel meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid en de creatieve vermogens van de kinderen. ICT biedt nu eenmaal unieke mogelijkheden voor leren in eigen tempo en zelfwerkzaamheid. Ook kan ICT als instrument dienen voor het scheppen en gebruiken van nieuwe leeromgevingen.

6.3 Draagvlak en communicatie

Voor het primair onderwijs is er al veel geregeld op het gebied van ICT. Uitgangspunt is dat scholen zelf verantwoordelijk zijn. Door de gemeentelijke overheid kan aan de scholen geen verplichting worden opgelegd.
Temeer daar de verschillende basisscholen binnen onze gemeente op een verschillend niveau zitten is het echter goed, dat er afstemming komt. Wil de bovenschoolse samenwerking kans van slagen hebben, moet het gehele proces gedragen worden door het onderwijsveld.

· Scholen zorgen ervoor dat de ouders op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen op ICT-gebied. Deze informatieverschaffing zal gecontinueerd worden
· De teams worden via de teamvergadering betrokken bij alle ontwikkelingen. Besluiten vallen na akkoord van het team
· ICT zal regelmatig op de agenda van team – en directievergaderingen komen te staan
· De ICT-Beleidsgroep stelt scholen op de hoogte van de ontwikkelingen op ICT gebied
· Opmerkingen en suggesties vanuit de GMR zullen meegenomen worden in de besluitvorming
· Het bevoegd gezag ontvangt alle terzake doende plannen, rapportages en evaluaties en wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen7 Samenwerking, bovenschoolse ontwikkelingen


7.1 ICT is niet iets dat je alleen als school moet starten en uitvoeren. Samenwerking met instanties buiten de school zal de voortgang van implementatie van ICT in het onderwijs bevorderen.
Ook samenwerking met scholen die al ver gevorderd zijn met ICT in hun onderwijs is waardevol.


Instanties die voor ons van belang kunnen zijn:

7.2 Idée Informatica Drenthe (ID)
Deze organisatie geeft mogelijkheden tot het volgen van cursussen op ICT gebied.


7.3 ICT-ers
Voor de ICT-ers zijn de volgende zaken van belang (kunnen gezamenlijk uitgevoerd worden):
· Kennismaken met elkaars werkwijzen betreffende ICT
· Stimulering computergebruik
· Uitwisseling lesmateriaal op gebied van ICT
· Uitwisseling van ideeën over toepassingsmogelijkheden van ICT
· Samenwerking op leerkracht/leerling-niveau


De ICT-ers kunnen aangeven welke onderwerpen of thema's zij willen uitdiepen. In het ICT-overleg kan dit op de agenda gezet worden.


8 Materiële infrastructuur

8.1 Inleiding

In het ICT–proces heb je naast personeel ook computers nodig. Het is belangrijk dat deze een goede plaats binnen de school krijgen.
Meegaan met de tijd betekent ook dat de computers mee moeten gaan met de tijd. Goed werkende apparatuur zal het enthousiasme bij de leerkrachten en kinderen vergroten.


8.2 Huidige situatie

De scholen in Westerveld hebben allemaal verschillende computers in gebruik. Dit varieert van 386-ers tot Pentium 3 computers. Een grote verscheidenheid. Een aantal scholen heeft al een netwerk laten aanleggen.


8.3 Gewenste situatie aan het eind van het project

Uiteindelijk heeft elke groep per vijf kinderen minstens één computer tot haar beschikking. De computers zijn als volgt verdeeld:
· Een intern netwerk van computers voor iedere klas. Dit dienen computers te zijn die geschikt zijn om in een netwerk te kunnen functioneren.
· Op meerdere plekken in de klas zijn stopcontacten. De computers in de klas zijn allemaal aangesloten op het interne netwerk.
· In de gangen is ruimte om meerdere computers neer te zetten. Ook deze computers zijn aangesloten op het netwerk.
· Eventuele oude computers, of de administratiecomputer kunnen stand-alone zijn.
· Er is een beveiliging tegen overspanning aanwezig.
· De netwerken van de scholen zijn allemaal op dezelfde manier ingericht. Naamgeving enz. is helder en eenduidig. Dit is nodig voor het beheer op afstand.


8.4 Netwerk

8.4.1 Intern netwerk

In verband met de huidige ontwikkelingen is gekozen voor een intern netwerk voor elke school in de gemeente Westerveld. Elke school wordt aangesloten op Internet via de Kabel/ISDN. Het installeren van hard– en software voor dit netwerk zal overgelaten worden aan een gespecialiseerd bedrijf in samenwerking met de ICT-er. Het voordeel is dat het mogelijk is om, met relatief langzame computers zoals een 80486, moderne applicaties te gebruiken. Een aantal voordelen van een netwerk op een rijtje:
· De snelheid wordt niet meer bepaald door het werkstation maar door een centrale communicatie-server waar de applicaties op draaien. Eenmaal geïnstalleerd is het programma beschikbaar voor alle werkplekken.
· Het installeren van software is plotseling een stuk eenvoudiger geworden. Immers eenmaal geïnstalleerd op de server kunnen alle aangesloten PC's hiervan gebruik maken.
· Inbraakgevoeligheid wordt een stuk kleiner. De aanschaf van een werkstation is uiteraard veel lager dan van een gewone computer.
· Centrale back-up van de server
· Internet en e-mail. Het is mogelijk om gebruikmakend van het netwerk met meerdere werkplekken tegelijkertijd het internet te gebruiken
· Wanneer een PC uitvalt, kan deze eenvoudig vervangen worden, omdat het proces en de geïnstalleerde software op de server draait en niet op de PC zelf. Dus inloggen op een ander werkstation is voldoende.


8.4.2 Extern netwerk

Nog tijdens dit kalenderjaar zullen alle scholen aangesloten worden op Kennisnet. Via Kennisnet krijgen scholen de beschikking over een beveiligd en centraal beheerd onderwijsnetwerk dat toegang biedt tot Internet. Het Kennisnet brengt onder andere educatieve software en multimedia-toepassingen binnen handbereik van de scholen. Naast scholen kunnen ook bibliotheken, musea en andere culturele instellingen op het Kennisnet worden aangesloten.
De voordelen van het werken met ICT in en buiten de klas zijn gelegen in het creëren van open leergemeenschappen (onder andere met behulp van e-mail), versnelling van het leerproces door makkelijke ontsluiting van informatie (via netwerken) en leren met 'beeldtaal' naast 'teksttaal' (multimedia). Vanuit hun leerwerkplekken in de klas moeten leerlingen toegang kunnen verwerven tot tekst, beeld en geluid. Leerlingen en docenten moeten bovendien ook zelf producten kunnen publiceren op een netwerk.


8.5 Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Naast de plannen zoals beschreven, willen we in de komende jaren proberen in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
· Domeinaanvraag voor de scholen, ze maken een eigen website. Dit zal de naamsbekendheid van de scholen vergroten.
· Aanschaf van een scanner
· Aanschaf van een digitale camera
· Op bovenschools niveau de aanschaf van een beamer (kleine(re) scholen samen en grote scholen zelf een beamer?).
· Gebruik maken van laptops.
· Digitaal netwerk.9 Projectplannen

Projectplannen

Dit ICT-plan is gemaakt voor 4 jaar. We geven hierin aan welke doelstellingen we willen realiseren en welke instanties of personen daarbij betrokken zijn. Een planning moet niet een star instrument zijn. Na de jaarlijkse evaluatie wordt het plan voor de komende jaren bijgesteld.9.1 Projectplannen

Om op termijn de algemene doelen te halen worden de volgende projectplannen ten uitvoer gebracht:
1 Vaststelling bovenschools ICT-beleid
Het gaat hierbij om het onderschrijven van de beleidsafspraken en voorstellen door de ICT Beleidsgroep vastgelegd in het Algemeen Beleidsplan ICT ‘WWWesterveld’.
2 Centraal geregeld onderhoud en beheer van de computers op de scholen tot 1 januari 2011. Het beheer wordt zo geregeld dat beheer op afstand mogelijk is.
3 Verder uitbouwen van de websites van de scholen. We stappen over op een andere vorm van onze websites.
4 Een gezamenlijke website beheren die als platform dient voor OPO Westerveld.

9.2 Overzicht van gerealiseerde doelen

Hieronder een overzicht van de doelen die bereikt zijn:
1 Er is een ICT-Beleidsgroep
2 Er is een netwerk van ICT-ers
3 Elke school heeft een eigen ICT-Beleidsplan
4 Alle scholen hebben een netwerk, een internetverbinding en e-mailadressen
5 Er is een scholingstraject voor alle leerkrachten en directieleden afgerond in samenwerking met ID-Drenthe
6 Elke school heeft een eigen website. Bovendien zijn de scholen gezamenlijk te vinden op de site www.obswesterveld.nl
7 Er wordt gewerkt met minstens 1 computer voor 5 leerlingen10 Financiën (Jacob zal dit bekijken)

10.1 Inleiding
In 2001 werd het eerste ict-plan voor de openbare basisscholen vastgesteld. In 2005 is het plan herschreven en opnieuw vastgesteld. De aanleg van de infrastuctuur in de scholen is in 2001 en 2002 gerealiseerd. Een belangrijk deel van de aanlegkosten en externe begeleiding bij de invoering van het plan is destijds uit gemeentelijke middelen betaald. (Afgerond € 210.000,--).
In mei 2002 besloot de raad om in de kosten van het systeembeheer een jaarlijkse bijdrage te doen van maximaal € 50.000,-- ten laste van de gemeentelijke middelen. Hiervan wordt een bedrag van € 8.241,-- doorbetaald aan het bestuur van de Prot. Chr. basisscholen in verband met gelijkstelling onderwijs. De bijdrage aan de openbare scholen is derhalve € 41.759,00. (Verdeling op basis van aantal leerlingen). In 2005 heeft der raad de bereidheid uitgesproken om deze gelden voor het systeembeheer tot 1 januari 2011 beschikbaar te blijven stellen. In 2010 zal opnieuw worden bezien of een voortzetting van deze lijn noodzakelijk is.

10.2 Aanleg infrastructuur en systeembeheer
De aanleg van de infrastructuur in 2002 is een belangrijke basis geweest voor de verdere ontwikkeling van het ict in het onderwijs op onze openbare basisscholen. Daarnaast is het systeembeheer dat in 2002 is ondergebracht bij het Drenthe College een grote steun geweest voor de leerkrachten en met name voor de ict-coördinatoren binnen de scholen die tot dat moment hiermee waren belast. Uniforme infrastructuur en beheerafspraken komen de kwaliteit van het werken met computers in het onderwijs ten goede.10.3 Opleidingen personeel
Vanaf 2001 is de scholing van personeel op bovenschools niveau opgepakt.
De ICT-ers en een aantal directeuren hebben de cursus European Computer, Driving Licence (ECDL) gevolgd. Het bezit van het Europees Rijbewijs garandeert in hoge mate kennis te hebben ontwikkeld op het ICT- gebied. De overige leerkrachten hebben nagenoeg allen de cursus Digitaal Rijbewijs Onderwijs gevolgd.
Scholing zal ook in de komende jaren nog steeds aandacht vragen. Wel mag worden verwacht dat instromende jonge leerkrachten al een gedegen kennis van ICT hebben opgedaan tijdens de opleiding. De kosten van scholing worden vanaf 1 augustus 2005 niet meer uit bovenschoolse middelen betaald maar uit de middelen die de school ontvangt voor ict. Een andere mogelijkheid is de scholing ten laste te brengen van het schoolse P & A budget. Een beslissing hierover wordt op schoolniveau genomen.

10.4 Samenwerking en overleg
Tot januari 2005 werd regelmatig een overleg georganiseerd waarvoor alle ICT-ers werden uitgenodigd. In deze vergaderingen werden allerlei zaken op het gebied van ICT besproken. Vanaf januari 2005 is gekozen voor een nieuwe opzet waarbij scholen meer de vrijheid krijgen om aan bepaalde netwerken deel te nemen. De bijeenkomsten van de ict-coördinatoren obs- Westerveld beperken zich tot twee à drie keer per jaar.
De beleidsgroep ICT houdt zich tot nu toe bezig met zaken die voor alle scholen van belang zijn, zoals scholing, systeembeheer Drenthe College, keuze internet provider, nieuwe ontwikkelingen zoals de invoering van activ-boards en actualiseren Algemeen Beleidsplan ICT.

10.5 ICT-enquête
In 2005 is door de werkgroep Onderwijskundige zaken onderzoek gedaan over het ict-beheer op de scholen. Destijds is gebleken dat de scholen tevreden zijn over de wijze van uitvoering van het beheer. Ook nu zal bij de enquete die wordt uitgevoerd bij de scholen naast de onderwijskundige aspecten het systeembeheer in de vraagstelling worden meegenomen.


10.6 Overzicht van de financiële middelen van de scholen

De jaarlijkse vergoeding van het Rijk voor ICT.


De vergoeding voor 2008 per school is als volgt:


1
obs Darp

6.856,--
2
obs Diever

14.971,--
3
obs Dwingeloo

26.730--
4
obs Eemster

5.697,--
5
obs Havelte

31.782,--
6
obs Uffelte

13.315--
7
obs Vledder

16.296.--
8
obs Vledderveen

3.958.--
9
obs Wapse

7022.--
10
obs Wapserveen

8.595,--
11
obs Wilhelminaoord

7.933,--

Totaal uitkering ICT 2008

143.155,--

Dit bedrag kan worden aangemerkt als een structurele uitkering van het Rijk voor ICT.10.6.1 De reserves/voorzieningen per 1 januari 2008

1
obs Darp

16.874,--
2
obs Diever

45.227,--
3
obs Dwingeloo

49.981.--
4
obs Eemster

12.802,--
5
obs Havelte

78.945,--
6
obs Uffelte

19.600,--
7
obs Vledder

29.567.--
8
obs Vledderveen

8.812,--
9
obs Wapse

19.015.--
10
obs Wapserveen

18.080,--
11
obs Wilhelminaoord

10.900,--

Totaal reserve/voorziening

309.803,-

10.6.2 Waar zijn de ICT- middelen voor bedoeld
· Aanschaf van hard- en software
· Het onderhoud en beheer van die voorzieningen
· Scholing van personeel op het gebied van ICT
· Coördinatie van ICT –activiteiten
· Aanleg van extra stopcontacten
· Kabelgoten
· Grotere groepenkasten
· Kosten voor telefoon, elektraverbruik en abonnementen die voortvloeien uit het gebruik
· Abonnementskosten internet provider
· Aansluitkosten voor internet provider


10.6.3 De jaarlijkse en niet jaarlijkse lasten ICT voor de scholen voor de komende jaren
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden bij de scholen om inzicht te krijgen in de ict-kosten

Bij deze berekening is uitgegaan van 1 computer per 5 leerlingen.
Aantal leerlingen: 1380 (2002).
Het werkelijk aantal leerlingen per 1-10-2004 is 1413.


Apparatuur/aanlegkosten:Aantal pc: 276, jaarlijkse afschrijvingslasten

38.040,--

Aantal printers: 36, jaarlijkse afschrijvingslasten

2.980,--

Randapparatuur, jaarlijkse afschrijvingslasten

2.123,--

Aantal servers: 11, jaarlijkse afschrijvingslasten

7.500,--

Aanleg infrastructuur netwerk 11 scholen, afschrijvingslasten

14.000,--

Totaal afschrijving/te reserveren

64.643,--
10.6.4 Overige jaarlijkse lasten:


Aanschaf software

6.340,--

Licenties software

7.909,--

Overige kosten (gebruik papier, inkt, elektra e.d..)

13.000,--1)

Kosten provider

mem. 2)

Kosten aansluiting kennisnet

mem. 3)

Kosten coördinatie ICT-er van de school

60.000,-- 4)

Totaal jaarlijkse overige lasten

87.249,--

Totaal uitgaven/te reserveren op jaarbasis

151.892,--

1)De invoering van het ICT binnen het onderwijs betekent een toename van het papierverbruik binnen de scholen.
2/3)Door het aanbod van KPN zijn de scholen voor een periode van drie jaar voorzien van een gratis breedbandinternetvoorziening. Deze periode zal in de loop van 2007 voor de scholen aflopen. In de vergoeding van het Rijk is voor de internetvoorziening een vast bedrag van € 1500,-- per school en een bedrag van € 10,50 per leerling opgenomen (uitkering 2004). Voor een periode van drie jaar hebben de scholen deze uitkering extra te besteden. Welke kosten na afloop van deze periode in rekening worden gebracht laat zich moeilijk inschatten. Er zijn op dit onderdeel in bovenstaande opzet geen kosten geraamd.
4) Tot nu toe werden geen kosten van de personele formatie van de school ten laste van de vergoeding voor ICT gebracht. Het is duidelijk dat naast het door het Drenthe College verzorgde ICT- beheer ook op schoolniveau een van de leerkrachten specifiek is belast met een beheer en coördinatietaak. De kosten voor de 11 scholen zijn in bovenstaande opzet geraamd op € 60.000,--.

Een vergelijking van de totale jaarlijkse kosten met de jaarlijkse vergoeding van het rijk laat zien dat de kosten (geraamd op € 151.892,--) en de vergoeding van het Rijk (voor 2005 geraamd op
€ 129.034,--) een tekort geven van € 22.858,-- op jaarbasis.

10.6.5 Zijn alle kosten in bovenstaande opzet meegenomen?
In bovenstaand overzicht van de raming van de kosten zijn de bedragen opgenomen zoals die door de scholen zijn aangeleverd. Bij financiële middelen punt 3 is een opsomming gegeven van bestedingsdoelen.
De kosten hiervan kunnen worden aangemerkt als kosten ICT maar zijn niet opgenomen in bovenstaand kostenoverzicht.
· Scholing personeel. Tot nu toe werden deze kosten betaald uit met name de uitkering bestuurlijke Krachtenbundeling. Op basis van het uitgavenpatroon voor scholing ICT mag worden verwacht dat jaarlijks hiervoor nog een bedrag van € 10.000,-- tot € 15.000,-- nodig is. Te dekken uit o.a. ICT- gelden.
· Kosten van aanpassing netwerken, extra wandcontactdozen, eventueel aanpassing groepenkasten. Hiervoor zijn geen bedragen geraamd.
· Inrichting ICT- werkplekken. Deze werkplekken zijn vaak op eenvoudige wijze ingericht. Door toename van computergebruik is het noodzakelijk om aan de inrichting van deze werkplekken meer aandacht te geven.


10.7 Conclusies:

1. Vastgesteld kan worden dat de gezamenlijke scholen per 1 januari een reserve/voorziening hebben van € 204.505,--.1)
2. Uitgaande van de geraamde uitgaven/reserveringen op jaarbasis een structureel te kort ontstaat van € 22.858,--.
3. Dit structurele tekort hoger zal uitvallen omdat met aantal genoemde uitgaven geen rekening is gehouden in de kosten opzet.
4. Wanneer de kosten van het uitbestede systeembeheer voor rekening van de scholen komt betekent dit op jaarbasis een extra last voor de openbare scholen van rond de € 50.000,--. Het jaarlijks tekort komt hierdoor op € 22.858,-- + € 50.000,-- = € 72.858,--.
5. (Zoals reeds eerder is aangegeven moet worden vastgesteld dat in het kostenoverzicht niet alle kosten met betrekking tot ICT zijn meegenomen).

1) Toelichting:
De reserves/voorzieningen ICT van de gezamenlijke scholen zijn € 204.505,--. Dit saldo is bereikt doordat veel kosten die voortvloeien uit invoering van ICT op de basisscholen zijn betaald uit andere geldstromen. Voorbeelden zijn de kosten van scholing personeel (€ 80.000,--) die zijn betaald uit de vergoeding Bestuurlijke Krachtenbundeling.
Verder zijn de kosten van aanleg van de infrastructuur incl. externe begeleiding € 210.000,--uit gemeentelijke middelen betaald.
Tot slot wordt opgemerkt dat de scholen op redelijk korte termijn vervangings- investeringen zullen moeten gaan doen. Veel apparatuur is in 2002/2003 aangeschaft.
Door de snelle ontwikkelingen in automatiseringsland zal de noodzaak van vervanging van apparatuur zich eerder voordoen dan de geplande 5 jaar.

Samenvattend:
1. De structurele bijdrage van de gemeente voor het systeembeheer voor het openbaar en bijzonder onderwijs handhaven op maximaal € 50.000,--.
2. Een verdeling (naar openbaar en bijzonder onderwijs) toepassen op basis van het aantal leerlingen per 1 oktober 2004 (teldatum).
3. Per 1 januari 2008 opnieuw vaststellen of deze gemeentelijke bijdrage aan het ICT-beheer gehandhaafd moet blijven.11 Slotwoord

We bevinden ons nog midden in de overgangsfase van ‘ICT leren te gebruiken’ naar ‘ICT gebruiken om te leren’. De snelheid en de manier waarop ICT in het onderwijs en in het beleid wordt geïntegreerd is daarbij afhankelijk van de volgende factoren:

Hoe ICT precies zal integreren hangt af van de vormgeving van het onderwijs. In hoeverre zijn scholen in staat daadwerkelijk vernieuwingen te realiseren? Hoe ontwikkelen zich nieuwe vormen van leren?

Scholen realiseren zich hoe belangrijk het is dat leerlingen met belangstelling en aanleg voor techniek daarin ook worden gestimuleerd. Ze kunnen zich daarin verder verdiepen en daardoor meer leren over toepassingen van ICT en multimedia.

De komende jaren schept de overheid kaders vanuit een economische situatie die minder gunstig is. Dat maakt de ruimte voor investeringen beperkt.

De manier waarop mensen het beste of het liefste willen leren. Onderwijs zonder ICT sluit niet aan bij de leefwereld van de leerlingen en de leerkrachten en verliest zo zijn geloofwaardigheid.

Technologische ontwikkelingen en kostenontwikkelingen binnen de ICT-sector zijn voor de langere termijn moeilijk in te schatten en zullen de toepassingsmogelijkheden in het onderwijs mede bepalen.

Het voor u liggende ‘WWWesterveld’ is mede ontstaan door het verwerken van de op- en aanmerkingen van de openbare basisscholen uit de gemeente Westerveld.
Alle scholen hebben zich in de ICT- enquête uitgesproken. Van de verschillende reacties van bovengenoemde scholen hebben wij gebruik gemaakt.

Wij denken met ‘WWWesterveld’ weer een redelijke basis te hebben gelegd voor de komende jaren. Het Gemeentebestuur heeft in ons geïnvesteerd om dit plan te kunnen schrijven.

Investeren in ICT, blijft investeren in de toekomst!


Loe Andriol, Jacob Slagter en Gerben Douna,

April 2009